Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Дата на приемане 27/11/2020
Брой/година Държавен вестник 104/2020

 


УКАЗ № 267

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 27 ноември 2020 г.

Издаден в София на 3 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 60 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 60а се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „корабите, пристанищата и пристанищните райони“ се заменят с „корабите и пристанищата по чл. 106а“.

2. В ал. 3 думите „международно свидетелство за сигурност на кораба, временно международно свидетелство за сигурност на кораба, както и удостоверение за съответствие на пристанището“ се заменят с „международно свидетелство за сигурност на кораба и временно международно свидетелство за сигурност на кораба“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редът за защита от нерегламентиран достъп и за работа с информацията, която се съдържа в оценките на сигурността и в плановете за сигурност на корабите, както и в оценките на сигурността, в докладите за начина на извършването им и в плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжения.“

§ 2. В чл. 67, ал. 1 думата „надконтиненталния“ се заменя с „над континенталния“.

§ 3. В чл. 87, ал. 2 след думата „надзор“ се добавя „по Дунава“.

§ 4. В чл. 92, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думите „собственикът на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“.

2. В т. 5 думите „за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения“ и запетаята пред тях се заличават.

3. В т. 9 запетаята след думата „наименованието“ се заменя със съюза „и“, думите „координатите на граничните точки и площта на територията“ се заличават, а думите „т. 4“ се заменят с „т. 2“.

4. В т. 10 думите „координатите на граничните точки и площта на“ се заменят с „идентификаторите по кадастралната карта на поземлените имоти, съставляващи“.

5. Точка 12 се отменя.

6. В т. 13 думите „т. 1 – 12“ се заменят с „т. 1 – 11“.

§ 5. В чл. 96 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 5 думите „собственикът му“ се заменят със „собственикът на неговата територия и пристанищна инфраструктура“.

2. В ал. 3, т. 4 думите „пристанището, съответно пристанищният оператор“ се заменят с „неговата територия и пристанищна инфраструктура“.

§ 6. В чл. 103, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 2 думите „съоръжения за акостиране, които позволяват оставането на котва, приближаването и“ се заменят с „други съоръжения за приставане, които позволяват оставането на котва или“.

2. Точка 4 се изменя така:

„4. инфраструктура за достъп;“.

3. В т. 6 думите „включително и възможността за сключване на договори с доставчици на услуги за приемане на отпадъци от корабоплавателна дейност, както“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 7. Член 103а се отменя.

§ 8. Член 103в се изменя така:

„Чл. 103в. (1) За посещаващите пристанище за обществен транспорт кораби, с изключение на военните, и за опериращите в такова пристанище кораби се заплащат пристанищни такси за:

1. ползване на пристанищната инфраструктура;

2. приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.

(2) Таксите по ал. 1 се определят по размер и се събират от:

1. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за пристанищата за обществен транспорт по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост;

2. собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт, извън тези по т. 1.

(3) Пристанищните такси по ал. 1 се дължат:

1. преди отплаването – за корабите, посетили пристанищата за обществен транспорт;

2. периодично – за корабите, които оперират в пристанищата за обществен транспорт.

(4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ превежда на Министерството на отбраната част от таксите по ал. 1, т. 1, която съответства на поддържаните от него средства за навигационно осигуряване.

(5) Пристанищните такси се публикуват на интернет страницата на лицата по ал. 2 и на подходящо място в пристанището.“

§ 9. Член 103г се изменя така:

„Чл. 103г. (1) При определяне на структурата и размера на таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 се спазват следните принципи:

1. прозрачност;

2. обективност;

3. недискриминация;

4. съответствие с правилата на конкуренцията;

5. съобразяване с търговската стратегия и инвестиционните планове, прилагани в съответното пристанище.

(2) В съответствие с прилаганата в пристанището икономическа стратегия и политика за пространствено планиране може да бъдат определяни различни размери на таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 за различните типове кораби, които посещават пристанището, както и с цел да се насърчи по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура, превозите на къси разстояния, опазването на морската и речната околна среда, енергийната ефективност или ефективността по отношение на въглеродните емисии от водния транспорт.

(3) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 се разходват за обезпечаване на достъпа до съответното пристанище, включително за покриване на разходите за изграждане и поддържане на инфраструктурата за достъп и другата обща техническа инфраструктура на пристанището, както и за поддържане на проектните дълбочини в акваторията на пристанището.“

§ 10. Член 103д се изменя така:

„Чл. 103д. (1) При определяне размера на таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се спазват следните принципи:

1. размерът на таксите да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно в река Дунав;

2. събираните такси да са съобразени с вида и големината на корабите и да покриват не по-малко от 30 на сто от разходите за осигуряване на пристанищни приемни съоръжения и за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност;

3. частта от разходите, която не е покрита от таксите, ако има такава, да се заплаща на базата на действително предадените отпадъци по вид и количество;

4. размерът на таксите може да бъде намален, ако управлението, проектирането, оборудването и експлоатацията на кораба от екологична гледна точка са такива, че може да се докаже, че той отделя намалени количества отпадъци от експлоатация;

5. точки 2, 3 и 4 не се прилагат при определяне размера на таксите, дължими за риболовните кораби и яхтите.

(2) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се заплащат за всички кораби, които посещават или оперират в съответното пристанище, независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение.

(3) Може да бъде освободен от заплащане на таксата по чл. 103в, ал. 1, т. 2 корабопритежателят на кораб, който по реда на наредбата по чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване е освободен от задължение за предаване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, защото са изпълнени едновременно следните условия:

1. корабът оперира по установена корабна линия;

2. корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за предаване на отпадъците – резултат от корабоплавателна дейност, в някое от пристанищата по линията и заплаща такси в това пристанище или на оператора за услугата.

(4) Освобождаването по ал. 3 се извършва от лицето, което събира таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 в съответното пристанище. В началото на всяко тримесечие лицата по предходното изречение предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ информация за случаите на освобождаване през предходния тримесечен период.

(5) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 2 се разходват за дейността по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.“

§ 11. Създава се чл. 103е:

„Чл. 103е. (1) Цените за пристанищните услуги по чл. 116, ал. 2, предоставяни в пристанище за обществен транспорт, се определят по размер, обявяват се публично и се събират от пристанищните оператори, които извършват услугите.

(2) Когато пристанищният оператор е и лице по чл. 103в, ал. 2, т. 2, както и в случаите на чл. 115м, ал. 2, цените по ал. 1 може да бъдат включени в пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура. В тези случаи на ползвателите на пристанището се предоставя информация каква част от общата сума съставляват цените по ал. 1 и каква – пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура.

(3) Пристанищният оператор, който извършва пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 или 3, може да включи в цената на услугата и сума, пропорционална на времето, през което корабът престоява на хидротехническо съоръжение за връзка между кораба и брега. На ползвателите на пристанищни услуги се предоставя информация каква част от цената на услугата съставлява тази сума.

(4) Цените на пристанищните услуги по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на пристанищния оператор, а когато такава страница няма – на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съответно на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището или терминала. Информация за цените на пристанищните услуги се предоставя на ползвателите на пристанището и чрез поставянето й на подходящо достъпно за тях място в пристанището.“

§ 12. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт, с изключение на инфраструктурата за достъп, може да бъде собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица.

(2) Територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт или на терминали от такива пристанища, включително зоните, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109, собственост на държавата, са публична държавна собственост.“

2. В ал. 3 думите „Територията и инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „Територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт или на терминали от такива пристанища“.

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Инфраструктурата за достъп до пристанищата за обществен транспорт е публична държавна собственост. Когато достъпът по суша до пристанище за обществен транспорт се осъществява по съществуващата улична мрежа, автомобилният подход на пристанището е публична общинска собственост.

(5) Публична държавна собственост е и общата техническа инфраструктура на пристанище за обществен транспорт, в което поне един терминал е собственост на държавата. Обща е инфраструктурата, която обслужва повече от един терминал.“

§ 13. В глава четвърта се създава раздел IIа с чл. 106а – 106к:

„Раздел ІІа

Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата

Чл. 106а. Разпоредбите на този раздел се прилагат за морските пристанища Бургас и Варна по т. 2 на приложение II от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348/1 от 20 декември 2013 г.).

Чл. 106б. (1) Управителен орган на пристанището по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57/1 от 3 март 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/352“, за пристанищата по чл. 106а е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

(2) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ провежда обществени обсъждания с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни по съществените въпроси от своята компетентност в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352.

(3) Процедурата по ал. 2 започва с публикуване на съобщение на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в което се посочват:

1. въпросът, който е поставен за обсъждане;

2. позицията или проектът на решение по поставения за обсъждане въпрос;

3. срокът за представяне на писмени становища, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(4) След проучване на всички становища и предоставената информация по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ публикува на интернет страницата си резултатите от проведеното обсъждане, приетото решение и мотивите.

Чл. 106в. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е компетентен орган по смисъла на чл. 2, т. 3 и чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352 и има следните правомощия по:

1. член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 – да предостави или да откаже да предостави право на достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1;

2. член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 – да ограничи броя на пристанищните оператори, които извършват определена пристанищна услуга в пристанище по чл. 106а;

3. член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 – да вземе решение за налагане на задължение за извършване на обществена услуга по отношение на една или повече пристанищни услуги в пристанище по чл. 106а;

4. член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 – относно осъществяването на контрол за изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и безопасно осъществяване на пристанищните дейности и услуги;

5. член 14 от Регламент (ЕС) 2017/352 – относно осъществяването на контрол за изпълнение на задължението за обучение на персонала.

(2) Дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по ал. 1 се финансира с част от събраните в пристанищата по чл. 106а пристанищни такси по чл. 103в, ал. 1, т. 1. Размерът на частта от пристанищните такси, която Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ предоставя на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, се определя ежегодно от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 106г. На пристанищните оператори, предоставящи в пристанище по чл. 106а някоя от морско-техническите пристанищни услуги по чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“ от Регламент (ЕС) 2017/352, не могат да се налагат други изисквания за предоставяне на достъп до пазара на пристанищна услуга, освен определените в чл. 117б, ал. 1 и 2.

Чл. 106д. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по предложение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ приема решение за ограничаване броя на пристанищните оператори, извършващи морско-техническа пристанищна услуга по чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“ от Регламент (ЕС) 2017/352 в пристанище по чл. 106а, когато е налице някое от основанията по чл. 6, параграф 1 от същия регламент.

(2) В производствата по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/352.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ публикува на интернет страницата си постъпилите предложения за налагане на ограничение по ал. 1 заедно с мотивите.

(4) Когато е прието решение по ал. 1, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ провежда процедура на подбор в съответствие с чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/352 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 117, ал. 5.

Чл. 106е. (1) Налагането на задължение за извършване на обществена услуга по отношение на една или повече от морско-техническите пристанищни услуги по чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“ от Регламент (ЕС) 2017/352, предоставяни в пристанище по чл. 106а, се мотивира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с чл. 7, параграфи 1 и 2 от същия регламент.

(2) Въз основа на решението на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по ал. 1, както и в случаите по чл. 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/352 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ сключва договор с пристанищен оператор за предоставяне на услугата.

Чл. 106ж. Контролът по чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция при условията и по реда на Закона за държавната финансова инспекция.

Чл. 106з. (1) Оспорването на решения за определяне на структурата и размера на цените на пристанищните услуги по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

(2) В производствата по разглеждане на жалби по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на глава шеста „Оспорване на административните актове по административен ред“ от Административнопроцесуалния кодекс, като:

1. жалбите се подават до органа по ал. 1 с копие до пристанищния оператор, чието решение се оспорва;

2. подадената жалба не спира изпълнението на оспореното решение;

3. срокът, в който се представя изисканата от органа по ал. 1 информация по чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352, е 14-дневен, считано от датата на получаване на уведомлението;

4. срокът, в който органът по ал. 1 постановява решението си по жалбата, е едномесечен, считано от датата на постъпването й;

5. заверено копие на решението на органа по ал. 1 се изпраща на жалбоподателя и на лицето, чието решение е оспорено, и се публикува на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

(3) Решението на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по седалището на административния орган.

Чл. 106и. (1) Решенията на управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по Регламент (ЕС) 2017/352 подлежат на оспорване от заинтересовани лица по реда за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд в района на териториалната структура на предприятието по чл. 115л, ал. 1, т. 1 или 2.

(2) Актовете, които издава изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по Регламент (ЕС) 2017/352, включително тези по чл. 106д, ал. 1 и 4 и по чл. 106е, ал. 1, подлежат на оспорване от заинтересованите лица пред административния съд по седалището му.

(3) Подадената жалба по ал. 1 и 2 не спира изпълнението на оспорения акт.

Чл. 106к. При поискване информацията по чл. 13, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/352 се предоставя на Европейската комисия от съответния компетентен съд по чл. 106и, ал. 1.“

§ 14. В чл. 109а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) За корабите, които имат престой или оперират в пристанищата по чл. 107 – 109, с изключение на военните кораби, се заплащат таксите по чл. 103в, ал. 1. Таксите за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, се заплащат независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение.

(2) Таксите по ал. 1 се определят по размер и се събират от собственика на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато за достъп по море до пристанище по чл. 107 – 109 се използва инфраструктура за достъп до пристанище по чл. 106а, пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура се определят по размер и се събират от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1“ се заличават, а думите „чл. 103д, ал. 2“ се заменят с „чл. 103г, ал. 1 и 2 или чл. 103д, ал. 1“.

4. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Таксите по ал. 1 и 3 се заплащат преди отплаването на кораба от пристанището или периодично – за опериращите и домуващите в съответното пристанище кораби.

(6) Относно публичното обявяване и разходването на пристанищните такси се прилагат съответно чл. 103в, ал. 5, чл. 103г, ал. 3 и чл. 103д, ал. 5.“

§ 15. Създават се чл. 109б и 109в:

„Чл. 109б. По отношение на определянето на размера, обявяването и заплащането на цените за дейностите и услугите, които се извършват в пристанищата по чл. 107 – 109, се прилага съответно чл. 103е.

Чл. 109в. За разположените в пристанищната акватория плаващи хидротехнически съоръжения за връзка между кораба и брега или за защита от ветрово или вълново въздействие собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанища по чл. 107 – 109 заплащат ежегодно акваториална такса в размер, определен от Министерския съвет. Таксата се събира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.“

§ 16. В чл. 110, ал. 1 думата „закотвяне“ се заменя с „приставане“.

§ 17. В чл. 111а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „местата за временно укритие на риболовни кораби“ се заменят с „лодкостоянките“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Лодкостоянка е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива съоръжения на брега и/или в акваторията на Черно море, река Дунав или в устията на вливащите се в тях реки, използвани за корабоплаване, което позволява заставането на котва или приставането, престояването, изтеглянето на брега и обслужването, в т.ч. разтоварване на уловите, зареждане с гориво, вода или хранителни продукти, извършване на дребни ремонти, на малки риболовни кораби с дължина до 12 метра за дребномащабен крайбрежен риболов.“

§ 18. В чл. 111в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и места за укритие на риболовните кораби“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „специализирано пристанищно съоръжение“ се заменят със „специализиран пристанищен обект“.

§ 19. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Територията и инфраструктурата на пристанищата по чл. 107 – 109, с изключение на инфраструктурата за достъп по море или по вътрешни водни пътища, може да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица. Инфраструктурата за достъп по море, съответно по вътрешни водни пътища, е публична държавна собственост.

(2) Специализираните пристанищни обекти може да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица.“

2. В ал. 3 след думите „Собствениците на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“ и след думите „по ал. 1 и“ се добавя „собствениците“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) За производството по вписване на специализирани пристанищни обекти се прилагат съответно разпоредбите на чл. 92, ал. 6.“

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 20. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 пред думата „концепциите“ се добавя „Морския пространствен план на Република България“ и се поставя запетая, а думите „по-висока“ се заменят с „по-горна“.

2. В ал. 2:

а) в т. 3 думите „определя общата“ се заменят с „определя инфраструктурата за достъп по суша и другата обща“, а думите „определя развитието“ се заменят с „обосновава развитието“;

б) в т. 4 думата „предвижда“ се заменя с „предлага“.

§ 21. В чл. 112а1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост“;

б) в т. 2 думите „с национално значение“ се заличават;

в) в т. 3 след думите „собственик на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“, а думите „с регионално значение“ се заменят с „или на терминал от такова пристанище“;

г) в т. 4 думите „ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт или на терминал от съществуващо пристанище“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) В 7-дневен срок след издаването на заповедта по ал. 3 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща служебно одобреното задание за изработване на проект на генерален план на Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство.“

§ 22. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 запетаята след думите „околната среда“ се заменя със съюза „и“, а думите „и Закона за културното наследство“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. протоколите от проведените обществени обсъждания с ползвателите на пристанището и другите заинтересувани лица – когато проектът на генерален план е за пристанище по чл. 106а или за терминал от такова пристанище.“;

в) точка 3 се отменя.

2. В ал. 2, т. 3 думите „пътни и/или железопътни връзки“ се заменят с „инфраструктура за достъп по суша“, а думите „части от общата“ се заменят с „елементи на другата обща“.

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) В срока по ал. 4 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща служебно за съгласуване електронно копие от проекта на генерален план на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, на експлоатационните дружества, към чиито мрежи и съоръжения е налице или се предвижда присъединяване, а когато в териториалния обхват на плана са включени защитени територии за опазване на културното наследство – и на министъра на културата. Ако в едномесечен срок от датата, на която е получено копие от проекта, някой от адресатите не изпрати становище по проекта на генерален план, се счита, че го съгласува без бележки.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „назначават“ се заменя със „свикват“.

5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 23. В чл. 112в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 2 думата „резервирана“ се заменя с „предвидена“;

б) в т. 4 думите „външните регулационни граници“ се заменят с „границите“, а след думата „територия“ се поставя запетая и се добавя „определени с действащия генерален план“.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 24. В чл. 112г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“.

2. В ал. 2 думите „с регионално значение“ се заличават.

3. Алинея 5 се отменя.

§ 25. В чл. 112г1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“ и след тях се поставя запетая, а думата „предоставена“ се заменя с „възложена“.

2. В ал. 2 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“ и след тях се поставя запетая.

§ 26. В чл. 112д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по-висока“ се заменят с „по-горна“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Когато инвестиционната инициатива по ал. 3 включва и изграждане на съоръжения на сушата, специализираният подробен устройствен план се изработва и одобрява като парцеларен план за акваторията и план за застрояване за прилежащата територия.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по ал. 2 – 4“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по ал. 2 – 4“.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по ал. 2 – 4“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 2 или 3“ се заменят с „по ал. 2 – 4“, а думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

§ 27. В чл. 112з се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „с регионално значение или пристанище по чл. 107 – 109“ се заличават, а думата „оперативната“ се заменя с „пристанищната“.

2. В т. 2 думите „изграждане на нов или разширение на съществуващ специализиран обект“ се заменят с „изграждане или разширение на пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект“.

§ 28. Член 112и се изменя така:

„Чл. 112и. (1) Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище или на терминал от него.

(2) Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище, съответно на собственика на съществуващия специализиран пристанищен обект.

(3) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен транспорт, а по ал. 2 – в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по чл. 112д.“

§ 29. В чл. 112к се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „с регионално значение“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „с регионално значение“ се заличават.

§ 30. В чл. 112л, ал. 1, изречение първо думите „с регионално значение“ се заличават.

§ 31. В чл. 112п се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 – 7:

„(2) Отчуждаването на имоти или части от имоти – частна собственост, предназначени с влязъл в сила генерален план за изграждане или разширение на инфраструктура за достъп по суша на пристанище за обществен транспорт или за изграждане или разширение на друга обща техническа инфраструктура на пристанище за обществен транспорт, в което поне един терминал е собственост на държавата, се извършва по реда на Закона за държавната собственост. Отчуждаването за изграждане или разширение на частта от общата техническа инфраструктура, представляваща отклонения от линейните инженерни мрежи до границата на пристанищен терминал, който не е държавна собственост, се извършва за сметка на собственика на територията и инфраструктурата на терминала.

(3) Изграждането и разширението на железопътни подходи на пристанищата за обществен транспорт, както и изграждането и разширението на индустриални железопътни клонове в пристанищата за обществен транспорт, в които поне един терминал е собственост на държавата, се извършва чрез налагане на ограничения в ползването на поземлените имоти, през които според предвижданията на влязъл в сила генерален план преминава трасето на железния път. С генералния план се определят и сервитутните ивици около трасето на железния път, в които не се разрешават строежи, засаждане на трайни насаждения и прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, освен когато последното е допуснато с нормативен акт и при спазване на техническите и други изисквания. Собствениците на засегнатите имоти нямат право да преместват изградените в имотите им линейни обекти и съоръжения. Промяната на собствеността не прекратява ограниченията в ползването на засегнатите поземлени имоти.

(4) В засегнатите поземлени имоти по ал. 3 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има право:

1. на прокарване и изграждане на железния път и наземни съоръжения към него;

2. негови представители да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на линейните обекти по ал. 3 и съоръженията към тях, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти;

3. да извършва дейности по отстраняване на аварии.

(5) Правата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по ал. 4 възникват, когато:

1. влезе в сила генералният план на пристанището за обществен транспорт, с който са определени трасето на железния път и размерите на сервитутните ивици около него в засегнатите имоти, и

2. на собственика и на носителите на други вещни права върху засегнат имот е изплатено или внесено на разположение еднократно обезщетение, определено при прилагане на следните критерии:

а) площта на засегнатия поземлен имот, включена в границите на сервитутните ивици;

б) видовете ограничения на ползването;

в) срока на ограничението;

г) справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитутните ивици.

(6) Определянето и изплащането на обезщетението по ал. 5, т. 2 се извършва при условията и по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията. Обжалването на размера на обезщетението от заинтересуваните лица не препятства Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да упражнява правата по ал. 4.

(7) Независимо от обезщетението по ал. 5, т. 2, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ възстановява всички причинени вреди в засегнатите имоти по ал. 3 и заплаща на собствениците им парично обезщетение за ограниченията при ползването на имотите извън сервитутните ивици за времето на фактическото строителство.“

§ 32. В чл. 112с се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 1:

„1. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;“

б) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след думите „собственикът на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“ и след съюза „или“ се добавя „на“;

в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „чл. 116, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 116, ал. 2, т. 2 или 3“.

2. В ал. 3 след думите „собственика на“ се добавя „територията и пристанищната инфраструктура на“.

3. В ал. 6:

а) в т. 1 думите „собственикът на пристанище“ се заменят със „собственикът на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището“;

б) в т. 4 думата „които“ се заменя с „която“.

§ 33. В чл. 112т се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се поставя запетая, добавя се „в 7-дневен срок от констатиране на нарушението“ и се създава изречение второ: „Писмени възражения срещу констативния акт може да бъдат подавани в тридневен срок от връчването му.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Заповедта по ал. 3 може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от узнаването й. Подадената жалба не спира изпълнението.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „съставяне и връчване на констативните актове по ал. 2, за подаване на възражения срещу тях и за“ се заличават.

§ 34. В чл. 115л ал. 3 се изменя така:

„(3) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ управлява предоставеното му по реда на ал. 2 имущество и други дълготрайни активи – държавна собственост, в пристанищата за обществен транспорт.“

§ 35. В чл. 115м се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 запетаята след думата „изграждане“ се заличава и се добавя „на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и“, а думите „пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанищата за обществен транспорт“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. управление на държавната собственост в пристанищата за обществен транспорт;“

в) в т. 4 след думите „защитни съоръжения“ се поставя запетая и думите „и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109“ се заменят с „мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп, в пристанищата по чл. 106а и в пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост“;

г) точка 6 се изменя така:

„6. определяне, събиране и разходване на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3;“

д) в т. 8 след думата „инфраструктура“ се поставя тире и думите „на пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „държавна собственост“;

е) в т. 10 думите „за пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят със „за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт или терминали от такива пристанища, които са държавна собственост“;

ж) в т. 17 думите „пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищата по чл. 106а“;

з) в т. 18 думите „с национално значение“ се заменят с „и терминалите от такива пристанища, които са държавна собственост“;

и) в т. 19 думите „на пристанищата и на пристанищните райони“ се заменят с „на пристанищата по чл. 106а и на пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост“;

к) създава се т. 20:

„20. изграждане, поддържане и администриране на национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е вътрешен оператор в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/352, когато предоставя някоя от морско-техническите пристанищни услуги по чл. 1, параграф 2, букви „а“, „в“, „д“ и „ж“ от същия регламент в пристанище по чл. 106а.“

§ 36. В чл. 115о се правят следните изменения:

1. Точка 7 се отменя.

2. В т. 8 думите „пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищата по чл. 106а и на пристанищата – държавна собственост“.

§ 37. В чл. 115п, ал. 7 се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанищата по чл. 106а и на пристанищата – държавна собственост“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. приема 7-годишна програма за развитие за всяко от пристанищата по чл. 106а;“.

3. Точка 10 се изменя така:

„10. по предложение на генералния директор определя размерите на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3, както и промените в тях.“

§ 38. В чл. 115с се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и чл. 109а, ал. 3“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ прилага финансова политика и отчетност, в съответствие с изискванията по чл. 11, параграфи 1 – 4, 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2017/352.“

§ 39. Член 115т се изменя така:

„Чл. 115т. Финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на пристанища за обществен транспорт, както и по създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната с държавни ресурси се осъществява в съответствие с правилата за предоставяне на държавни помощи.“

§ 40. В чл. 115у се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) На основата на одобрената от Министерския съвет Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изготвя за всяко от пристанищата по чл. 106а седемгодишна програма за развитие, съдържаща информация за планираните за програмния период за съответното пристанище приходи, разходи, инвестиции и финансирания.“

2. В ал. 2 думите „дългосрочната програма“ се заменят със „стратегическите документи“, а след думите „годишна програма за“ се добавя „изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата по чл. 106а и на другите пристанища – държавна собственост, през“.

§ 41. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 думата „телефон“ се заменя с „комуникации“, а пред думата „приемане“ се добавя „бункероване“ и след нея се поставя запетая.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 42. В чл. 116а се правят следните изменения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Съпътстващите дейности на територии – държавна собственост, в пристанищата за обществен транспорт може да се извършват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или при възлагане на концесия. В случаите на възложена концесия извършването на съпътстващата дейност се включва в предмета на концесионния договор, а приходите от нея – в стойността на концесията.

(4) Съпътстващи дейности на територии – общинска собственост, в пристанищата за обществен транспорт може да се извършват чрез възложена концесия.“

2. В ал. 5 думите „с регионално значение“ се заменят с „на територии, които са частна собственост“.

§ 43. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и“ се заличават.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Пристанищните оператори осигуряват на своите работници необходимото, съобразено с технологичните иновации, първоначално и последващо обучение за правилното, здравословно и безопасно изпълнение на възложените им трудови функции.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) За пристанищните оператори се води публичен регистър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Вписването в регистъра е условие за извършване на пристанищни услуги.“

§ 44. В чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „чл. 116, ал. 3, т. 2 в пристанищата за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 на пристанищните терминали – държавна собственост, от пристанища за обществен транспорт“.

2. В ал. 3 думите „чл. 116, ал. 3, т. 2 в пристанищата за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 на пристанищни терминали, които не са държавна собственост, от пристанища за обществен транспорт“, а след думата „собствениците“ се добавя „на пристанищната инфраструктура“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Достъпът до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 1 се придобива:

1. по реда на ал. 2 – на пристанищните терминали – държавна собственост, в пристанищата за обществен транспорт, когато за извършването им се използват елементи на линейната техническа инфраструктура на терминала;

2. по реда на ал. 3 – на пристанищните терминали, които не са държавна собственост, в пристанищата за обществен транспорт, когато за извършването им се използват елементи на линейната техническа инфраструктура на терминала;

3. с вписването в регистъра на пристанищните оператори – извън случаите по т. 1 и 2.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Морско-техническите пристанищни услуги в пристанищата по чл. 107 – 109 се предоставят от собствениците на пристанищната инфраструктура или от лица, сключили договор с тях.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думата „пристанището“ запетаята се заличава, а думите „която се ползва от всички пристанищни оператори и други правоимащи лица при еднакви условия, като никой не може“ се заменят с „и никой няма право“.

6. Досегашната ал. 6 се отменя.

§ 45. В чл. 117б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текстa преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“;

б) в т. 5 думите „по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община“ се заменят с „към държавата или към община за данъци или задължителни осигурителни вноски по чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в т.ч. лихвите по тях“;

в) създават се нови т. 6 и 7:

„6. поддържа освидетелствана система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен;

7. е създало необходимата организация за осигуряване на наличност на морско-техническата пристанищна услуга денонощно, без прекъсване и почивни дни, през цялата година и за извършването й без необосновано забавяне на корабите;“

г) досегашната т. 6 става т. 8 и се изменя така:

„8. в случаите, в които за извършване на морско-техническа услуга се използват кораби:

а) разполага с един или повече кораби, които отговарят на техническите изисквания за безопасност на корабоплаването и на изискванията на чл. 6 от Кодекса на търговското корабоплаване;

б) разполага с минимално необходимия брой морски лица с правоспособност за комплектуване на корабите с екипаж;

в) поддържа освидетелствана система за управление на безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, когато услугата се извършва с един или повече кораби, за които се прилагат разпоредби на международен договор, изискващ поддържането на такава система, по който Република България е страна; в тези случаи еквивалентност по т. 6 не се доказва;

г) поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на пристанището и разпорежданията на длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;“

д) досегашните т. 7 и 8 се отменят.

2. В ал. 2 думите „чл. 117“ се заменят с „чл. 117, ал. 5“, а думите „чл. 116, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 116, ал. 2, т. 1“.

3. Създават се ал. 3 – 6:

„(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ упражнява контрол за съответствие на пристанищните оператори с изискванията по ал. 1 и 2 при условията и по реда на наредбата по чл. 117, ал. 5.

(4) При установено несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 5, 6, 7 или 8, или по ал. 2:

1. капитанът на пристанището дава на пристанищния оператор задължителни предписания за отстраняване на несъответствието и определя разумен срок за изпълнението им;

2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ временно преустановява дейността на пристанищния оператор до отстраняване на несъответствието, когато дадените задължителни предписания по т. 1 не са изпълнени в срок;

3. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ заличава пристанищния оператор от регистъра на пристанищните оператори при временно преустановяване на дейността, продължило повече от 12 месеца.

(5) Разпоредбата на ал. 4, т. 3 се прилага и при установено несъответствие с някое от изискванията по ал. 1, т. 1 – 4.

(6) Задължителни предписания по ал. 4, т. 1, временно преустановяване на дейността на пристанищния оператор по ал. 4, т. 2 и заличаване от регистъра на пристанищните оператори по ал. 4, т. 3 и ал. 5 могат да бъдат оспорени по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповед, с която на пристанищния оператор се дават задължителни предписания или се постановява временно преустановяване на дейността му, подлежи на незабавно изпълнение.“

§ 46. В чл. 117в се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Предоставянето на пристанищна услуга по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 и на морско-технически пристанищни услуги в случаите по чл. 117а, ал. 4, т. 1 на един или повече терминали – държавна собственост, се възлага с концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „ал. 1 или 2“ се заменят с „ал. 1“.

§ 47. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Длъжностно лице, което наруши разпоредбите на чл. 92, ал. 6 или на чл. 112, ал. 5 относно вписването в регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти или впише в регистъра на пристанищните оператори лице в нарушение на изискванията на чл. 117 – 117б, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. Капитан на пристанище, който разпореди или допусне да бъде извършено вписване по изречение първо, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Който наруши или допусне да бъде нарушена забраната по чл. 92, ал. 7 или по чл. 112, ал. 6 или реда за извършване на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 5, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., съответно с имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лв., ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Който наруши други разпоредби на закона или на подзаконовите актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв., ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „и ползване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение“ се заличават.

5. Създава се ал. 5:

„(5) Който наруши разпоредбите на закона или на акта на Министерския съвет по чл. 5, ал. 4 относно реда за ползване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер.“

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§ 48. Създават се чл. 121б и 121в:

„Чл. 121б. (1) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, когато:

1. сключи договор по чл. 106е, ал. 2, за който няма решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за обосноваване на необходимостта от налагане на задължение за извършване на обществена услуга, съответно без да е налице някое от обстоятелствата по чл. 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/352;

2. не изпълни задължение по чл. 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/352;

3. приеме решение по чл. 106б, без да е проведена процедура по обществени обсъждания в съответствие с чл. 106б, ал. 3 и 4.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 121в. (1) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на пристанищен оператор, предоставящ пристанищни услуги в пристанище по чл. 106а, който не изпълни задължение по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352.

(2) Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лв. на пристанищен оператор по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352, който не изпълни в срока по чл. 106з, ал. 2, т. 3 задължение по чл. 12, параграф 3 от същия регламент.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 или 2 се налага имуществена санкция в двоен размер.“

§ 49. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1а:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Плановете за приемане и обработване на отпадъци се разработват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за пристанищата по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост, съответно от собствениците на територията и пристанищната инфраструктура – за останалите пристанища за обществен транспорт и за пристанищата по чл. 107 – 109. Преди да бъдат одобрени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ плановете се съгласуват с министъра на околната среда и водите или с оправомощено от него длъжностно лице.“;

б) в ал. 2 думите „чл. 92, ал. 5, т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12“ се заменят с „чл. 92, ал. 5, т. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10“.

2. В § 2:

а) в т. 20 след думата „разпореждания“ се добавя „или предписания“, а след думата „безопасността“ се добавя „и сигурността“;

б) точка 23 се отменя;

в) точка 42 се отменя;

г) създават се т. 52 – 56:

„52. „Обща техническа инфраструктура на пристанището“ е съвкупност от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, третирането на отпадъците и на геозащитната дейност, които обслужват повече от един терминал от пристанище за обществен транспорт и съгласно предвижданията на генералния план на пристанището са предназначени за общо ползване от всички пристанищни оператори и ползватели на пристанището при еднакви условия. Отклоненията от линейните инженерни мрежи до границата на съответния пристанищен терминал се считат за част от общата техническа инфраструктура.

53. „Инфраструктура за достъп“ е частта от общата техническа инфраструктура на пристанището, включваща съоръженията и линейните инженерни мрежи на транспорта, чрез които се осигурява достъп на ползвателите по суша и по море, съответно по вътрешни водни пътища, до пристанището, както и влизане в него.

54. „Инфраструктура за достъп по суша“ са пътните и железопътните подходи до границата на пристанището, осигуряващи връзката му с пътната мрежа, съответно с железопътната инфраструктура.

55. „Инфраструктура за достъп по море или по вътрешни водни пътища“ са подходните канали, зоните за подхождане и зоните за маневриране на корабите, както и външните рейдове или котвени стоянки.

56. „Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт“ е отворена електронна платформа, която осигурява интелигентен и сигурен обмен на информация между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанището за целите на управлението, оптимизирането и автоматизирането на пристанищните и логистични процеси чрез еднократно подаване на данни и свързване на транспортните и логистични вериги.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 50. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г., бр. 14 и 52 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 93 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г. и бр. 62 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 360, ал. 3:

а) в т. 1 думите „чл. 103в, ал. 6“ се заменят с „чл. 109в“;

б) създава се нова т. 7:

„7. частта от пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, определена по размер и събрана при условията и по реда на чл. 106в, ал. 2 от същия закон;“

в) досегашната т. 7 става т. 8.

2. В чл. 362а, ал. 3 т. 10 се отменя.

§ 51. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.) в § 2, изречение второ от преходните разпоредби пред думите „се определя“ се добавя „с изключение на пристанищните такси по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“ и се поставя запетая.

§ 52. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 111:

а) в ал. 2, т. 3 след думата „схема“ се поставя запетая и се добавя „а в предвидените от закон случаи – парцеларен план на акваторията и план за застрояване на прилежащата територия“;

б) създава се ал. 3:

„(3) При необходимост в обхвата на плановете по ал. 2, т. 1 и 2 се включват парцеларни планове за осигуряване на инфраструктурата за достъп по суша.“

2. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите „пристанища и“ се заличават.

§ 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ определя със заповед границите на акваторията, територията и инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а в съответствие с вписаните в регистъра данни по чл. 92, ал. 5 и съгласно действащите до влизането в сила на този закон генерални планове.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице преиздава служебно в тримесечен срок от влизането в сила на този закон удостоверенията за експлоатационна годност на терминалите на пристанищата по чл. 106а.

§ 54. (1) Заварените оценки и планове за сигурност на пристанищните райони, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си като оценки и планове за сигурност на пристанище по чл. 106а.

(2) Заварените оценки и планове за сигурност на пристанищата, одобрени до влизането в сила на този закон, запазват действието си като оценки и планове за сигурност на пристанищно съоръжение.

§ 55. (1) До влизането в сила на решението на управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за структурата и размера на пристанищните такси по чл. 103в, ал. 1 и чл. 109а, ал. 3 в пристанище по чл. 106а се събират определените по досегашния ред и размер пристанищни такси.

(2) До одобряването на плановете за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата по чл. 106а се прилагат заварените одобрени до влизането в сила на този закон планове за приемане и обработване на отпадъци, като се събират определените по досегашния ред и размер такси.

(3) Плановете за приемане и обработване на отпадъци на пристанищата за обществен транспорт, за които не се прилага Регламент (ЕС) 2017/352, запазват действието си.

(4) Алинея 3 не се прилага, когато към влизането в сила на този закон има промени в обстоятелствата, при които са били одобрени плановете за приемане и обработване на отпадъци.

§ 56. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ внася заявлението по чл. 112а1, ал. 1, т. 1 за изработване и одобряване на генерален план за пристанищата по чл. 106а.

(2) Предвижданията на генералните планове по ал. 1 по отношение на инфраструктурата за достъп се съобразяват с одобрените до влизането в сила на този закон генерални планове за пристанищни терминали на пристанище по чл. 106а.

(3) Внесените, но неодобрени до влизането в сила на този закон проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп до пристанище по чл. 106а, се одобряват като генерални планове за пристанищни терминали от пристанище по чл. 106а. Предвижданията им относно инфраструктурата за достъп се прилагат до одобряване на генералния план на пристанището по чл. 106а.

(4) Дадените до влизането в сила на този закон разрешения за изработване на проекти на генерални планове, предвиждащи обща инфраструктура за достъп с терминали от пристанище по чл. 106а, запазват действието си. Изработените в съответствие с тях проекти на генерални планове се одобряват по реда на ал. 3.

§ 57. (1) Построените преди 2 април 2018 г. брегозащитни и брегоукрепителни хидротехнически съоръжения по Черноморското крайбрежие в използваните за корабоплаване устия на вливащите се в Черно море реки и в българския участък на река Дунав, които са проектирани и изградени така, че осигуряват безопасно приставане и временно престояване на кораби, може да бъдат вписани в регистъра по чл. 92, ал. 4 като специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1.

(2) Към заявлението за вписване се прилага проект на специализиран подробен устройствен план по чл. 112д, ал. 3, отразяващ съществуващото положение.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията провежда процедура по съгласуване на проекта на специализиран подробен устройствен план по ал. 2 и го изпраща служебно на министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане и одобряване. В тези случаи не се прилага чл. 112д, ал. 5.

(4) Вписването на специализирания пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 се извършва в срок един месец след влизането в сила на заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на проекта по ал. 2 и след издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

§ 58. Параграф 13 относно чл. 106в, ал. 2, § 15 относно чл. 109в и § 38, т. 2 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9159