Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
Дата на приемане 18/11/2020
Брой/година Държавен вестник 101/2020

 


УКАЗ № 245

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, приет от 44-то Народно събрание на 18 ноември 2020 г.

Издаден в София на 24 ноември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34 и 58 от 2019 г. и бр. 60 и 69 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 32 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 8, 9 и 10:

„8. изрично заявили, че желаят личната им карта да бъде обявена за невалидна;

9. за чиято лична карта е установено, че е подправена;

10. които са получили нова лична карта и не са върнали предишната на органа, който я е издал – в този случай за невалидна се обявява предишната лична карта.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Обявена за невалидна лична карта не може да бъде обявена за валидна.“

§ 2. В чл. 32б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се добавя „при условия и по ред“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Временната карта за самоличност се подменя при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга – до три работни дни, а при експресна услуга – до 8 работни часа, от приемане на заявлението.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 32в се създава ал. 3:

„(3) Във временната карта за самоличност освен данните по чл. 16, ал. 1 се съдържат и данни за:

1. снимка на притежателя;

2. място на раждане;

3. ръст;

4. цвят на очите;

5. постоянен адрес;

6. подпис на притежателя;

7. номер на временната карта за самоличност;

8. дата на издаване;

9. дата на изтичане на валидността;

10. органа на Министерството на вътрешните работи, издал временната карта за самоличност.“

§ 4. В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 6, 7 и 8:

„6. изрично заявили, че желаят паспортът им или заместващият го документ да бъде обявен за невалиден;

7. за чийто паспорт или заместващ го документ е установено, че е подправен;

8. които са получили нов паспорт или заместващ го документ и не са върнали предишния на органа, който го е издал – в този случай за невалиден се обявява предишният паспорт или заместващият го документ.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Обявен за невалиден паспорт или заместващ го документ не може да бъде обявен за валиден.“

§ 5. В чл. 49а накрая се добавя „и не са ги предали в срока по чл. 15“.

§ 6. В чл. 59, ал. 8 думите „изгубил в чужбина българския си личен документ по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8“ се заменят с „чийто български личен документ по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8 е с изтекъл срок, изгубен, откраднат или повреден в чужбина“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8974