Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
Дата на приемане 11/11/2020
Брой/година Държавен вестник 99/2020

 


УКАЗ № 241

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, приет от 44-то Народно събрание на 11 ноември 2020 г.

Издаден в София на 17 ноември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 71 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 5б се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думата „изделия“ се добавя „и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.“

§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца“ се заменят с „Който извърши нарушение на чл. 5б, ал. 3“.

2. Създава се ал. 16:

„(16) Който допусне нарушение на чл. 5б, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.“

§ 3. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 1 – 4“ се заменят с „по чл. 45, ал. 1 – 4 и 16“.

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 21:

„21. „Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“ са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8671