Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс
Дата на приемане 26/11/2020
Брой/година Държавен вестник 103/2020

 


УКАЗ № 259

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Семейния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 26 ноември 2020 г.

Издаден в София на 1 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 24 и 101 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават изречения трето и четвърто: „Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Детето може да оспори бащинството от навършването на четиринадесетгодишна възраст до една година от навършването на пълнолетие.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Страна по исковете за оспорване на бащинство може да бъде и лицето, което твърди, че е биологичен баща.“

§ 3. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: „Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето може да оспори припознаването чрез възражение по същия ред, ако е в интерес на детето.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Извън случаите по ал. 1 и 4 припознаването може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването на припознаването. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“

3. Създава се ал. 6:

„(6) Припознаването може да бъде оспорено и от прокурора в защита на обществения интерес чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването му. Като ответници се призовават припозналият, припознатият и другият родител.“

Преходни разпоредби

§ 4. За припознавания, извършени след 1 октомври 2009 г. до влизането в сила на този закон, срокът по чл. 66, ал. 5 тече от влизането в сила на закона.

§ 5. За лицата, за които обстоятелствата, обуславящи правото на иск по чл. 62, ал. 1, изрeчение трето и ал. 5, изречение първо, са били налице преди влизането в сила на този закон, сроковете за предявяване на съответните искове текат от влизането в сила на закона.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9140