Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 28/10/2020
Брой/година Държавен вестник 96/2020

 


УКАЗ № 227

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то Народно събрание на 28 октомври 2020 г.

Издаден в София на 5 ноември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г. и бр. 69 и 85 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 25, ал. 3, изречение първо думите „за срок до 6 месеца от датата на заповедта“ се заменят с „до издаване на лиценз на съответната спортна федерация, но не повече от 6 месеца от датата на заповедта за отнемане или прекратяване на лиценза“.

§ 2. В чл. 27, ал. 1, т. 7 в началото се добавя „спазва антидопинговите правила“, а думите „и длъжностни лица“ се заменят с „длъжностни лица и други лица“.

§ 3. В чл. 31, ал. 5 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думата „създават“ се добавя „обективни и“.

2. В т. 1 и 2 след думата „изпълнява“ се добавя „безпристрастно“.

§ 4. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „по проблемите“ се заменят със „за свързаните с чистия спорт принципи и ценности, както и по проблемите, опасностите и последиците“.

2. В т. 2 накрая се добавя „както и за съответните им права и отговорности“.

3. В т. 4 накрая се добавя „наричан по-нататък „Забранителен списък“.

§ 5. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „спортист“ се добавя „или по друг начин е ангажиран с допинговия контрол“.

2. В ал. 4:

а) точка 3 се изменя така:

„3. избягване на вземане на проба; отказ или неучастие във вземане на проба от спортист без уважителна причина, след получено известие от надлежно упълномощено лице;“

б) в т. 5 накрая се добавя „от спортист или друго лице“;

в) в т. 6 накрая се добавя „от спортист или спортно-техническо лице“;

г) в т. 7 накрая се добавя „от спортист или друго лице“;

д) точка 8 се изменя така:

„8. прилагане или опит за прилагане от спортист или друго лице на забранена субстанция или забранен метод върху спортист по време на състезание; прилагане или опит за прилагане върху спортист извън състезание на забранена субстанция или на забранен метод, които са забранени извън състезание;“

е) в т. 9 думата „съучастничество“ се заменя с „умишлено съучастие или опит за съучастие от спортист или друго лице“;

ж) създава се т. 11:

„11. разубеждаване или предприемане на действия от спортист или друго лице с цел отмъщение срещу докладване на органите, извън случаите по т. 5.“

3. В ал. 5:

а) в текста преди т. 1 думата „дисциплинарни“ се заличава;

б) в т. 3 думите „три месеца“ се заменят с „един месец“, а думите „на спортист или длъжностно лице“ се заличават;

в) създават се т. 4, 5 и 6:

„4. временно отстраняване;

5. финансови санкции;

6. публично оповестяване.“

4. В ал. 6 се създава изречение второ: „За едно нарушение може да бъде наложено повече от едно наказание.“

§ 6. В чл. 91, ал. 1 се създава изречение второ: „Той е независим в оперативните си решения и действия.“

§ 7. Член 148 се отменя.

§ 8. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думите „Списък на забранените субстанции и методи“ се заменят със „Забранителен списък“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. (1) Дисциплинарните производства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

(2) Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по чл. 17 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта се довършват по новия ред.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 1 и § 9, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8242

2007