Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия
Дата на приемане 30/10/2020
Брой/година Държавен вестник 96/2020

 


УКАЗ № 231

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за публичните предприятия, приет от 44-то Народно събрание на 30 октомври 2020 г.

Издаден в София на 5 ноември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение на Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.; изм., бр. 100 от 2019 г. и бр. 85 от 2020 г.)

§ 1. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби ал. 4 се изменя така:

„(4) В 16-месечен срок от влизането в сила на закона съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия се привеждат в съответствие с изискванията му.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8283

2007