Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Дата на приемане 12/11/2020
Брой/година Държавен вестник 98/2020

 


УКАЗ № 237

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, приет от 44-то Народно събрание на 12 ноември 2020 г.

Издаден в София на 16 ноември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 95 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 91 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Дефицит на сектор „Държавно управление“ на годишна основа, надвишаващ този по ал. 2, се допуска при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо думата „само“ се заменя с „при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3 или“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „а при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3 – през годината, следваща отпадането им“.

§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения:

 1. В ал. 4 цифрата „2“ се заменя с „3“.

 2. В ал. 5 думите „и при условие, че не се надвишава максимално допустимият размер на дефицита на сектор „Държавно управление“ по чл. 25, ал. 2“ се заменят с „по чл. 24, ал. 3“.

§ 4. В чл. 28, ал. 1 се създава изречение второ: „В обхвата на разходите по изречение първо не се включват разходите, извършвани от сметки за средства от Европейския съюз, както и по други международни програми и договори, които са с режим на сметки за средства от Европейския съюз съгласно чл. 8, ал. 4, включително свързаното с тях национално съфинансиране.“

§ 5. В чл. 37, ал. 1, т. 4 думите „за които това е предвидено в закон“ се заменят с „които са предвидени в закон или произтичат от международни задължения на Република България и/или от правото на Европейския съюз“.

§ 6. В чл. 79, ал. 5 думите „един месец“ се заменят със „7 дни“.

Заключителни разпоредби

§ 7. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 60 от 2020 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 68, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „и по инструменти на Европейския съюз“.

2. Създава се чл. 102:

„Чл. 102. Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличения на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19.“

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8701