Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Име на законопроекта ЗИД на Закона за движението по пътищата
Дата на приемане 08/12/2016
Брой/година Държавен вестник 101/2016

 


УКАЗ № 395

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от ХLIІI Народно събрание на 8 декември 2016 г.

Издаден в София на 13 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 13, 50, 81 и 86 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение.“

2. В ал. 3, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

§ 2. В чл. 25, ал. 1 след думите „като например“ се добавя „да заобиколи пътно превозно средство“ и се поставя запетая.

§ 3. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство;“.

2. Създава се т. 4:

„4. да се движи в платното за насрещно движение.“

§ 4. В чл. 58а се създава т. 3:

„3. да се движи в платното за насрещно движение.“

§ 5. В чл. 63 се създава т. 3:

„3. да включи къси светлини.“

§ 6. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 6:

„6. знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.“

2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:

„1. табелите с регистрационния номер чисти и да не допуска поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества;“.

§ 7. В чл. 102 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

§ 8. Създава се чл. 104б:

„Чл. 104б. На водача на моторно превозно средство е забранено да:

1. oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване;

2. използва пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.“

§ 9. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „челното“ се поставя запетая и думата „стъкло“ се заменя със „задното“.

2. В ал. 2 след думата „задните“ се добавя „странични“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.“

§ 10. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

(2) През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.“

§ 11. В чл. 123, aл. 1, т. 3, буква „б“ след думите „свързани с него, те“ се добавя „преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и“, а думите „и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието“ се заличават.

§ 12. В чл. 124, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „ако при произшествието има пострадали хора“.

§ 13. В чл. 125 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се отменя.

2. В т. 5 думите „алкохол, на друго упойващо вещество“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

3. В т. 7 думите „а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети“ се заличават.

§ 14. В чл. 132 т. 2 се изменя така:

„2. преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;“.

§ 15. В чл. 137д ал. 1 се изменя така:

„(1) Всички седящи пътници в моторните превозни средства от категории М2 и М3, когато са в движение, използват системите за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. Системите за обезопасяване на деца под 12 години и с ръст под 150 см се одобряват в съответствие с чл. 137г, ал. 1.“

§ 16. В чл. 139, ал. 1 се създава т. 4:

„4. с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.“

§ 17. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, като регистрацията на пътно превозно средство се извършва след поставяне на нов идентификационен номер по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи“.

2. В ал. 6, 7 и 8 думите „Снемането от отчет“ се заменят с „Прекратяване на регистрацията“.

3. Създава се нова ал. 9:

„(9) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.“

4. Създават се ал. 11 и 12:

„(11) Служебно прекратяване на регистрацията на регистрирано пътно превозно средство се извършва с отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите, предвидени в глава шеста. В този случай табелите с регистрационен номер и част 2 на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство се отнемат със съставянето на акта за установяване на административното нарушение.

(12) Възстановяването на служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство по реда на ал. 11 се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 140, ал. 2.“

5. Досегашната ал. 9 става ал. 13.

§ 18. В чл. 154, ал. 2, 6 и 7 изречение второ се заличава.

§ 19. Създава се чл. 154а:

„Чл. 154а. Стажът като водачи се зачита от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.“

§ 20. В чл. 157, ал. 1 се създава изречение второ: „Новият водач получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.“

§ 21. В чл. 162, ал. 2 думите „влизането им в страната“ се заменят с „издаване на документ за пребиваване“.

§ 22. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 14:

„14. изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.“

2. В ал. 2:

а) в т. 2 след думите „документите по т. 1“ се поставя запетая и се добавя „както и да отнемат табелите с регистрационен номер“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта от 0,5 на 1000 и/или наркотични вещества или техни аналози;“

в) създават се т. 9 и 10:

„9. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техните аналози;

10. прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство.“

§ 23. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:

а) в буква „б“ думите „друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“, а думите „6 месеца“ се заменят с „18 месеца“;

б) буква „д“ се изменя така:

„д) който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;“.

2. В т. 2:

а) буква „з“ се отменя;

б) в буква „и“ думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „наркотични вещества или техни аналози“;

в) създават се букви „к“, „л“ и „м“:

„к) на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

л) на собственик, който при управление на моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост в населено място над 50 km/h – за срок един месец;

м) на собственик, който допуска, организира или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице за участие в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари – за срок три месеца.“

3. Създава се т. 2а:

„2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.“

§ 24. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2, 2а“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и отнемане на табели с регистрационен номер по чл. 165, ал. 2, т. 2“.

3. В ал. 3 думите „буква „б“ се заменят с „букви „б“ и „е“.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“, „м“ и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Редът за връщане на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство на собственика на превозното средство в случаите по чл. 171, т. 2, букви „в“, „и“, „к“, „л“ и „м“ се определя с наредбата по чл. 140, ал. 2.“

5. Създава се ал. 7:

„(7) При отнемане на табелите с регистрационен номер в случаите по чл. 171, т. 2а, както и при отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство в случаите по чл. 171, т. 1, букви „б“ и „е“ моторното превозно средство може да бъде транспортирано от правоспособен водач до място за съхранение или до най-близкото населено място в срок до 12 часа от установяване на нарушението.“

§ 25. Член 174 се изменя така:

„Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:

1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;

2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.

(4) Редът, по който се установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.“

§ 26. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или“ се заменят с „на което“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

(4) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.“

§ 27. Създава се чл. 175а:

„Чл. 175а. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който oрганизира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.“

§ 28. В чл. 177, ал. 1, т. 3 думите „или друго упойващо вещество“ се заменят с „и/или наркотични вещества или техни аналози“.

§ 29. В чл. 178, ал. 1, т. 6 думите „чл. 157, ал. 3“ се заменят с „чл. 152, ал. 3“.

§ 30. Създава се чл. 178ж:

„Чл. 178ж. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.“

§ 31. В чл. 179 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от 50 до 150 лв.“ се заменят с „в размер 150 лв.“.

2. В ал. 2 думите „от 100 до 200 лв.“ се заменят с „в размер 200 лв.“.

§ 32. В чл. 182 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4 числото „200“ се заменя с „400“;

б) в т. 5 числото „300“ се заменя с „600“;

в) в т. 6 числото „350“ се заменя със „700“.

2. В ал. 2:

а) в т. 4 числото „150“ се заменя с „300“;

б) в т. 5 числото „200“ се заменя с „400“;

в) в т. 6 числото „300“ се заменя с „600“.

3. В ал. 3:

а) в т. 4 числото „250“ се заменя с „500“;

б) в т. 5 числото „400“ се заменя с „800“;

в) в т. 6 числото „500“ се заменя с „1000“.

§ 33. В чл. 183, ал. 4 се правят следните допълнения:

1. В т. 5 накрая се добавя „или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4“.

2. В т. 7 след думите „носене на каска“ се добавя „или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска“.

§ 34. В чл. 184, ал. 5 думите „ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2“ и думите „от 20 до 50 лв.“ се заменят с „в размер 100 лв.“.

§ 35. В чл. 186 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.“

3. В ал. 4 думите „маловажни случаи на“ и думите „за които е предвидена глоба в размер до 50 лв. включително“ се заличават.

§ 36. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „или мястото на доброволното й заплащане“ се заменят с „начините за доброволното й заплащане“.

2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им.“

3. В ал. 14 след думата „постановления“ се добавя „и фишове“.

§ 37. В чл. 189б, т. 1 думите „алкохол, наркотици или други упойващи вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози“.

§ 38. В чл. 190, ал. 3 след думите „наказателно постановление“ се поставя запетая и се добавя „електронен фиш“.

§ 39. В § 6 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 18а:

„18а. „Регистрация“ е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.“

2. Създава се т. 25а:

„25а. „Нов водач“ е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.“

3. Точка 33 се изменя така:

„33. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 – в двегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.“

4. Точка 42 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 40. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г. и бр. 76 от 2016 г.) в чл. 39 се създава ал. 2а:

„(2а) За административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния закон. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.“

§ 41. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 20, който влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10052