Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Име на законопроекта ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност
Дата на приемане 14/04/2016
Брой/година Държавен вестник 33/2016

 


УКАЗ № 108

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от ХLIІI Народно събрание на 14 април 2016 г.

Издаден в София на 19 април 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 12а, ал. 2, т. 12 се създават изречения второ, трето и четвърто: „Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписване на договора и/или анекси и приложения към него временният синдик обявява на страницата си в интернет информация за предмета, изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Временният синдик е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“

§ 2. В чл. 19, ал. 1 думите „назначени от Централната банка“ се заличават.

§ 3. В чл. 25, ал. 1, т. 13 след думите „да не е бил“ се добавя „през последните две години преди датата на решението за обявяване в несъстоятелност“.

§ 4. В чл. 30, ал. 2 изречение първо се изменя така: „При назначаване на синдик управителният съвет на фонда определя първоначално месечно възнаграждение на назначените за синдик лица за срок до началната дата за започване на процедурата за осребряване, предвидена в одобрената програма за осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността.“

§ 5. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 17 се създават ново изречение второ и изречения трето и четвърто: „Договорът по предходното изречение не може да съдържа клаузи за конфиденциалност, ограничаващи публичния достъп до него по реда на този закон. В 7-дневен срок от подписването на договора и/или анекси и приложения към него синдикът обявява на страницата си в интернет информация за изпълнителя, данните за неговия международен опит, срока за изпълнение и неустойките, ако такива са предвидени. Синдикът е длъжен, независимо от договорни клаузи за конфиденциалност, след приемане на доклада на наетите по тази точка лица, да го публикува на български език на електронната си страница, с изключение на препоръките по събиране на вземанията, направени в доклада.“, а досегашното изречение второ става изречение пето;

б) създава се нова т. 18:

„18. извършва действията по чл. 62, ал. 12 и 13 от Закона за кредитните институции;“

в) досегашната т. 18 става т. 19.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Синдикът може самостоятелно, по своя преценка, да упълномощава лица, които да го представляват в производствата по дела, по които той или банката е страна, или да завеждат такива дела.“

§ 6. В чл. 32, ал. 6, изречение първо думата „ежеседмични“ се заменя с „ежемесечни“.

§ 7. В чл. 39, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 7 числото „3000“ се заменя с „10 000“ и се създава изречение второ: „Не се изисква разрешение от фонда за заплащане на дължими държавни и други такси по предприети от синдика действия за попълване на масата на несъстоятелността съгласно приети от Министерския съвет тарифи.“

2. Точка 19 се отменя.

§ 8. В чл. 40 ал. 6 се отменя.

§ 9. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „чл. 59, ал. 3 и 5 или чл. 60“ се заменят с „чл. 59, ал. 3 и 5, чл. 60 и чл. 60а, както и на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“.

§ 10. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 на края на изречение първо се поставя запетая и се добавя „като се обявяват и в търговския регистър“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Определенията и решенията на съда, които подлежат на обжалване, се считат връчени на заинтересованите страни от деня на обявяването им в търговския регистър.“

§ 11. В чл. 52 ал. 4 се изменя така:

„(4) Синдикът предоставя незабавно на фонда документите от инвентаризацията и оценката и ликвидационния баланс, както и доклад с обобщена информация от оценката и ликвидационния баланс по основни категории активи. Докладът се изпраща за сведение в Народното събрание в тридневен срок от получаването му.“

§ 12. В чл. 54 т. 5 се отменя.

§ 13. В чл. 55 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се отменя.

2. В ал. 9 думите „Със заповед на председателя“ се заменят със „С решение“.

3. В ал. 10 думите „Заповедите на председателя“ се заменят с „Решенията“.

§ 14. В чл. 62, ал. 2, изречение второ след думата „страна“ се поставя запетая и се добавя „а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата на несъстоятелността“.

§ 15. В чл. 66, ал. 7 след думата „състави“ се добавя „и обяви в търговския регистър“.

§ 16. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Съдът по несъстоятелността разглежда направените по чл. 66, ал. 6 възражения срещу всяко прието и неприето вземане в отделно производство, в открито заседание с участие на синдика, кредитора с оспорено вземане и направилия възражение кредитор, като се произнася с решение.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За откритото съдебно заседание по ал. 1 страните се призовават чрез обявяването на съобщение в търговския регистър.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 17. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.

2. В ал. 2 след думите „решения по“ се добавя „чл. 20, ал. 4“ и се поставя запетая, а думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.

§ 18. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието думите „Допълване на“ се заменят с „Промени в“.

2. В ал. 1 думите „чл. 68, ал. 2“ се заменят с „чл. 68, ал. 3“.

3. Създава се нова ал. 2:

„(2) Списъкът по чл. 67, ал. 2 се променя от синдика и в случаите, когато фондът е осъден с влязло в сила решение да заплати на вложител, претендирано от него вземане от влог.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Допълването на“ се заменят с „Промяната в“.

5. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „Допълненият“ се заменя с „Промененият“.

§ 19. В чл. 74, ал. 2 думата „продан“ се заменя с „продажба“.

§ 20. В чл. 78, ал. 1 думите „В 14-дневен срок от завършването на инвентаризацията по чл. 52“ се заменят с „В двумесечен срок от изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1“.

§ 21. Член 80 се изменя така:

„Оценка на описаните вещи и права

Чл. 80. (1) Вещите и правата, които се описват по реда на чл. 79, се оценяват по тяхната пазарна стойност от външни експерти, определени по реда на чл. 52, ал. 2.

(2) При извършването на оценка на отделни активи синдикът може да определи праг на същественост за конкретни позиции с обща балансова стойност до 0.5 на сто от общата стойност на активите към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и с индивидуална балансова стойност не по-висока от 2000 лв. за материалните активи. Тези активи се отразяват в оценката по тяхната нетна балансова стойност.

(3) Дължими кредити към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, които са изцяло погасени с парични средства към по-късна дата, но преди завършване на оценката, се включват в оценката на стойност, равна на събраните вземания.

(4) Оценката на недвижимите вещи не може да бъде по-малка от данъчната им оценка, а оценката на моторните превозни средства – от застрахователната им оценка.

(5) Заключението за оценката се изготвя в писмена форма и се представя на синдика най-късно на датата на извършване на описа на съответната вещ или право. В заключението следва да бъдат описани използваните методи за оценка и да се сочат мотиви за посочената стойност на вещта или правото. Достъп до пълната информация и доклада с индивидуални оценки на отделните активи имат само синдикът и фондът. Другите кредитори получават достъп само до доклад, съдържащ обобщена информация по основни категории активи и приложената методология при оценката на вещите и правата от масата на несъстоятелността.

(6) Ако синдикът има възражения по оценката, той може в тридневен срок от получаването ù да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Ако кредитор в производството по несъстоятелност има възражения по доклада по изречение четвърто на ал. 5, той може в тридневен срок от получаване на достъп до същия доклад да поиска от управителния съвет на фонда преразглеждане на оценката, като посочи писмени мотиви за това. Достъпът на кредиторите до доклада по изречение четвърто на ал. 5 се осигурява от синдика. Синдикът, с одобрението на фонда, определя реда за запознаване със същия доклад.

(7) Ако намери искането по ал. 6 за основателно, управителният съвет на фонда насрочва нова оценка от специализирано одиторско предприятие, което отговаря на изискванията на чл. 76 от Закона за кредитните институции, чиято оценка е окончателна. Новата оценка се посочва в описа от синдика.

(8) Възнаграждението на оценителите на вещи и права се определя от синдика и се одобрява от фонда по реда на чл. 52 или 55.“

§ 22. В чл. 82 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „3-дневен“ се заменя със „7-дневен“, а думите „чл. 80, ал. 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 7“.

2. В ал. 5 думите „чл. 80, ал. 2 или 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 5 или 7“.

3. В ал. 6, т. 1 думите „чл. 80, ал. 5“ се заменят с „чл. 80, ал. 7“.

§ 23. В чл. 83 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „3-дневен“ се заменя със „7-дневен“.

2. В ал. 3 думите „видно място в сградата по адреса на управление на банката“ се заменят с „място за съобщения, определено от синдика“.

§ 24. В чл. 84 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думата „5-месечен“ се заменя с „9-месечен“.

2. В ал. 5 думите „9 месеца“ се заменят с „една година“.

§ 25. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Други финансови и капиталови инструменти, които се търгуват на борса или на друг регулиран пазар, могат да бъдат осребрени, като бъдат предложени за търгуване на съответния пазар чрез продажба по борсови цени след разрешение на управителния съвет на фонда.“

2. В ал. 7, т. 1 думите „вещи и права“ се заменят с „вещи, права и активи“.

3. В ал. 9 след думите „по ал. 5“ се добавя „и 7“.

§ 26. В чл. 89, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Жалбата се разглежда от съда по несъстоятелността в състав от трима съдии, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 435 – 438 от Гражданския процесуален кодекс.“

§ 27. В чл. 99, ал. 4 в изречение първо след думата „Съдът“ се добавя „в състав от трима съдии“, a изречение второ се изменя така: „Съдът се произнася с решение в 7-дневен срок от датата на заседанието, в което е разгледана жалбата.“

§ 28. В чл. 100 след думите „извършено разпределение“ се поставя запетая, а запетаята след думите „чл. 65, ал. 2“ се заличава.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 29. Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила, и сключените по тях договори.

§ 30. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г.) в чл. 119, ал. 1 се създава т. 5:

„5. дружеството е банка, за която е открито производство по несъстоятелност.“

§ 31. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г.) в чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) в т. 10 след думата „банките“ се добавя „и на синдика на банка в производство по несъстоятелност“;

б) създава се т. 11:

„11. синдика на банка в производство по несъстоятелност – относно длъжници на банката, чиито кредити са в просрочие.“

2. В ал. 12:

а) създава се нова т. 5:

„5. физически и юридически лица и размера на техните кредити, по които са просрочени задължения към датата на оповестяването; списъкът се допълва периодично с изпадналите в забава длъжници след първоначалното му оповестяване;“

б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.

3. В ал. 13 думите „5 и 6“ се заменят с „6 и 7“.

4. В ал. 16:

а) създава се нова т. 5:

„5. по ал. 12, т. 5 – имената на физическите лица, наименованията и правната форма на юридическите лица, едноличните търговци и неперсонифицираните правни субекти, размер на кредита и на просроченото задължение;“

б) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“;

в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.

§ 32. Синдикът на банка в производство по несъстоятелност оповестява списъка по чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните институции в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2948