Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Име на законопроекта Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето
Дата на приемане 30/09/2016
Брой/година Държавен вестник 80/2016

 


УКАЗ № 319

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, приет от ХLІІI Народно събрание на 30 септември 2016 г.

Издаден в София на 6 октомври 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Глава първа

ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО

Чл. 1. Този закон урежда ограничаването на носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.

Чл. 2. (1) На публични места на територията на Република България не се допуска носенето на облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето.

(2) Публично място по смисъла на ал. 1 е всяко обществено достъпно място на територията на Република България.

Чл. 3. Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 не се прилага:

1. ако носенето на облеклото се налага:

а) по здравословни причини;

б) от характера на упражняваната професия;

в) в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер;

2. в молитвените домове на регистрираните вероизповедания;

3. когато със закон е установено друго.

Чл. 4. (1) Облекло, прикриващо или скриващо лицето, са плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, маски или други подобни елементи, които прикриват частично или скриват напълно лицето.

(2) Лицето е прикрито частично при носенето на облекло, с което са закрити устата, носът или очите.

(3) Лицето е скрито напълно при носенето на облекло за цялостно закриване на лицето.

Глава втора

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 5. Контролът по спазването на закона се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 6. (1) Който на публично място носи облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицето, се наказва със:

1. глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение;

2. глоба в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение.

(2) Ако нарушителите са длъжностни лица, наказанието е:

1. глоба в размер на 500 лв. – за първо нарушение;

2. глоба в размер на 2000 лв. – за всяко следващо нарушение.

(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на подбудителите и допустителите.

Чл. 7. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 8. Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 9. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

7952