Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Дата на приемане 15/06/2016
Брой/година Държавен вестник 48/2016

 


УКАЗ № 204

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, приет от ХLIІI Народно събрание на 15 юни 2016 г.

Издаден в София на 21 юни 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Министърът на вътрешните работи определя с наредба условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица.“

Заключителна разпоредба

§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи издава наредбата по чл. 6, ал. 2.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4896