Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 20/07/2016
Брой/година Държавен вестник 60/2016

 


УКАЗ № 254

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLIIІ Народно събрание на 20 юли 2016 г.

Издаден в София на 26 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол(обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, раздел ІX „Министерство на икономиката“ се създават нови т. 7, 8 и 9:

„7. „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък;

8. „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот;

9. „Кинтекс“ – ЕАД, София.“

§ 2. В приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1 т. 10 се отменя.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6063