Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата на приемане 21/07/2016
Брой/година Държавен вестник 61/2016

 


УКАЗ № 257

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 юли 2016 г.

Издаден в София на 26 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, могат да придобият застроените и прилежащите площи без провеждане на търг. Застроените и прилежащите площи, включително когато са разположени извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценяват по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13, 15 и 102 от 2014 г.). Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка. Процедурата за продажба се провежда от министъра на земеделието и храните или от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“, които се подпомагат от постоянно действаща комисия. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция „Земеделие“, в състава на комисията участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните, определени със заповед на министъра. Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или на директора на областната дирекция „Земеделие“ и с писмен договор, който се вписва в службата по вписванията.“

2. В ал. 8 се създава изречение второ: „В първия търг участват само собственици на имоти, съседни на имота – предмет на търга, като в следващите търгове може да участват всички заинтересовани лица.“

3. Създава се нова ал. 9:

„(9) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице може да се разпорежда със земеделските земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби по реда на ал. 8.“

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

5. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.

§ 2. В чл. 34, ал. 6, изречение първо думата „тридневен“ се заменя със „7-дневен“, а думата „издаване“ се заменя с „получаване“.

§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение четвърто след думата „договори“ се добавя „за един и същ имот“ и се създава ново изречение шесто: „За невписаните договори, в които е предвидено продължаване на уговорения срок, се представя и изрично писмено споразумение между страните за продължаване срока на договора.“, а досегашното изречение шесто става изречение седмо.

2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя „както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.“

§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение четвърто накрая се добавя „както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд“, а в изречение шесто накрая се добавя „както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения“.

2. В ал. 7, изречение трето думите „се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на областната дирекция „Земеделие“, отправено до кмета на общината“ се заменят с „директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището“, а изречение четвърто се изменя така: „В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция „Земеделие“.“

§ 5. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, изречение първо думите „10 дка“ се заменят с „15 дка“, след думата „категория“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“, думите „20 дка“ се заменят с „30 дка“, в изречение второ след думите „месо и“ се добавя „животни“, думите „15 дка“ се заменят с „20 дка“, думите „30 дка“ се заменят с „40 дка“ и се създава изречение трето: „На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания за поддържане на биологично земеделие“, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.“

2. В ал. 5 накрая се добавя „определени в правилника за прилагането на закона“ и се създават изречения второ и трето: „Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на имота.“

3. В ал. 13, изречение първо след думата „наем“ думите „или аренда“ се заличават.

4. В ал. 15 думите „една стопанска година“ се заменят с „две стопански години“.

§ 6. В допълнителните разпоредби в § 2в, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване пасища и мери“.

§ 7. В § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) след думата „фонд“ се добавя „включително пасища и мери по чл. 19“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице може да се разпорежда чрез търг с имоти, определени до влизането в сила на този закон, с приети парцеларни планове или с планове на новообразуваните имоти, като земи по чл. 27, ал. 8 или като земеделски земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби, върху които са изградени сгради и/или съоръжения след 1 март 1991 г., при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

§ 9. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 61 и 100 от 2015 г.) § 6а от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 6а. Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се разрешава, когато е:

1. предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;

2. предвидено за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение;

3. предвидено за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

4. предоставена концесия с решение на Министерския съвет.“

§ 10. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1 думите „нотариалните книги“ се заменят със „службите по вписванията“.

2. В чл. 6 ал. 5 се отменя.

3. В чл. 11:

а) в ал. 1 накрая се добавя „като в тези случаи арендаторът е длъжен незабавно да уведоми писмено арендодателя за всяко преарендуване, залагане или прехвърляне на права“;

б) в ал. 2 накрая се добавя „включително и за арендното плащане“;

в) създава се ал. 4:

„(4) При неспазване на ал. 1 – 3 арендодателят може да прекрати едностранно договора за аренда с двумесечно писмено предизвестие. Предизвестието се отправя до арендатора в срок до една година от узнаване на преарендуването, залагането или прехвърлянето на права.“

4. В чл. 18, ал. 1 думите „нотариалните книги“ се заменят със „службите по вписванията“.

5. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:

„(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.“

§ 11. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.) в чл. 41, ал. 2 т. 5 се изменя така:

„5. заповед по чл. 37в, ал. 16;“.

§ 12. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. и бр. 13 и 15 от 2016 г.) в § 48, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.) в текста преди т. 1 думата „прилежащата“ се заменя със „застроената и прилежащата към сградите“.

§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6092