Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Дата на приемане 21/12/2016
Брой/година Държавен вестник 105/2016

 


УКАЗ № 444

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 декември 2016 г.

Издаден в София на 23 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 102 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 18е, ал. 9 думите „до края на март“ се заменят с „ежегодно до края на месец март“, а накрая се добавя „по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА“.

§ 2. В чл. 27, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди буква „а“ думите „всяка година“ се заменят с „ежегодно“, а след думата „януари“ се добавя „формуляр по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, съдържащ“.

2. В буква „б“ след думата „възраст“ се добавя „националност, продължителност на работното време“.

3. Създават се букви „в“, „г“, „д“ и „е“:

„в) броя на наетите лица с висше образование в областта на рибарството и аквакултурите;

г) броя на лицата, които работят без заплащане;

д) приходи от продажби, други приходи, стойност на труда на лицата, които работят без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за зарибителен материал, за рибни фуражи, за ремонт и поддръжка, други оперативни разходи, субсидии за дейността и за инвестиции, потребление на основен капитал, обща стойност на активите, финансови приходи и разходи, задължения, нетни инвестиции, използван зарибителен материал и рибни фуражи и тегло на продажбите по видове аквакултури;

е) приложени ветеринарномедицински препарати или лечение и смъртност.“

§ 3. Създава се чл. 27а:

„Чл. 27а. (1) Лице, регистрирало предприятие за преработка на риба и други водни организми, предоставя на ИАРА ежегодно до края на месец януари формуляр за икономическа статистика по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Формулярът по ал. 1 съдържа:

1. броя на наетите лица по пол, възраст, националност, продължителност на работното време и образование;

2. броя на лицата, които работят без заплащане;

3. приходи от продажба, други доходи, стойност на труда на лицата, които работят без заплащане, разходи за персонал, за електрическа енергия, за риба и други суровини за преработката, други експлоатационни разходи, субсидии за дейността и за инвестиции, потребление на основен капитал, обща стойност на активите, финансови приходи и разходи, задължения, нетни инвестиции и тегло на суровината по видове и по произход.“

§ 4. Създава се нов чл. 69б:

„Чл. 69б. На лице, което наруши разпоредбата на чл. 27а, ал. 1, се налага глоба в размер от 200 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10452