Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Дата на приемане 19/07/2017
Брой/година Държавен вестник 62/2017

 


УКАЗ № 161

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2017 г.

Издаден в София на 24 юли 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа  (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г. и бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 4 се отменя.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 числото „100“ се заменя със „150“.

§ 3. В чл. 77б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:

а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;

б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Решението по ал. 1, т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „т. 1 или 2“ се заменят с „т. 1 – 3“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в началото се добавя „В случаите по ал. 1, т. 1“.

§ 4. В чл. 77е, ал. 3 т. 3 се изменя така:

„3. лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон.“

§ 5. В чл. 77ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок, в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.“

2. В ал. 3, т. 6 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

§ 6. В чл. 77з, ал. 1, т. 3 думата „инвестира“ се заменя с „взема решения за инвестиране на“ и накрая се добавя „и приети вътрешни правила и ограничения“.

§ 7. В чл. 77м, ал. 3 накрая се добавя „и за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници“.

§ 8. В чл. 77н се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7 думите „вписването на инвестиционния посредник, съответно на промяната на предмета му на дейност, в търговския регистър“ се заменят с „получаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник“.

2. Създава се нова ал. 13:

„(13) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер не по-малък от 100 лв.“

3. Досегашната ал. 13 става ал. 14.

§ 9. В чл. 77ф се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ:  „В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.“

2. В ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 10. В чл. 78а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 8:

„8. емисия ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца;“

б) досегашната т. 8 става т. 9.

2. В ал. 2 цифрата „8“ се заменя с „9“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) За допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа по ал. 1, т. 8 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, са длъжни да изготвят проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.“

§ 11. В чл. 79а, ал. 1 навсякъде числото „100“ се заменя със „150“.

§ 12. Създава се чл. 79б:

„Чл. 79б. (1) За допускане до търговия на регулиран пазар емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.

(2) Емитентът уведомява заместник-председателя на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код.

(3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.“

§ 13. В чл. 91, ал. 4 числото „20“ се заменя с „до 15“.

§ 14. В чл. 92, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и/или приложимото право на Европейския съюз“.

§ 15. В чл. 92а, ал. 2 думите „оповестява в търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника“ се заменят с „публикува най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както“.

§ 16. В чл. 92г, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси, или на български език по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.“

§ 17. В чл. 100а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигацио­нер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.“

2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея се създава ново изречение трето: „Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите.“, а досегашното изречение трето става изречение четвърто.

4. Създава се ал. 9:

„(9) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително, но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо или са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите съгласно решението по изречение първо суми за разноски по изпълнението.“

§ 18. В чл. 100б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 думите „включително изиск­ванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите“ се заменят с „включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна“.

2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4, 5, 6 и 7:

„(3) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.

(4) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.

(5) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

(6) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3 – 5, са нищожни.

(7) В срок до 5 работни дни от вземане на решението по ал. 4 се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по изречение първо информационният документ се разкрива публично чрез предоставянето му на комисията, регулирания пазар и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 8.

§ 19. В чл. 100г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „само търговска банка със седалище в страната, или банка“ се заменят с „банка със седалище в страната, банка“ и накрая се добавя „както и банка със седалище в държава – членка на Европейския съюз, при условията на установяване“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Довереник на облигационерите може да бъде и инвестиционен посредник, който притежава:

1. лиценз, издаден от комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;

2. собствен капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;

3. кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на функциите и задълженията си като довереник съгласно изискванията на този закон, на актовете по прилагането му и на договора по чл. 100а.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „търговска банка“ се заменят с „банка или инвестиционен посредник“;

б) в т. 1 думите „която е“ се заменят с „които са“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите;“

г) в т. 3 думата „която“ се заменя с „които“;

д) в т. 4 думите „значителен конфликт между интереса на банката или на лице, което я контролира“ се заменят с „конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник, или на лице, което контролира банката или инвестиционния посредник“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

5. Създават се ал. 5, 6, 7 и 8:

„(5) Емитентът уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в 7-дневен срок от изтичане на 30-дневния срок по ал. 4, когато несъответствието с обстоятелствата по ал. 3 не е отстранено.

(6) В 7-дневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната на довереника на облигационерите се заявява в съответния регистър на обезпеченията, без това да влияе върху реда на обезпечението.

(7) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник, и решението на общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.

(8) В случай на промяна по ал. 6 досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията по ал. 6 и 7, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.“

6. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

7. Създава се ал. 10:

„(10) При наличие на обстоятелство по ал. 9 емитентът на облигациите е длъжен да свика общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър на обстоятелството по ал. 9. В срока по изречение първо емитентът е длъжен да представи на комисията поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при спазване на изискванията по ал. 2 и 3, по реда на чл. 100т, ал. 4, както и да я оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3. Договорът с новоизбрания довереник на облигационерите се сключва в срока по чл. 100а, ал. 1, изречение второ.“

§ 20. В чл. 100е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3:

аа) в текста преди буква „а“ след думата „облигационерите“ се добавя „както и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3“;

бб) в буква „г“ думите „като емитентът представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания“ се заличават;

б) точка 4 се изменя така:

„4. при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.“

§ 21. В чл. 100ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3:

аа) в текста преди буква „а“ думите „чл. 100б, ал. 3“ се заменят с „чл. 100б, ал. 8“;

бб) в буква „д“ думите „чл. 100г, ал. 2“ се заменят с „чл. 100г, ал. 3“;

б) в т. 7 думите „където се търгуват“ се заменят с „на който са допуснати до търговия“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. до края на работния ден, следващ деня на узнаването, да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента;“

б) в т. 2:

аа) в буква „г“ накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства“;

бб) в буква „д“ накрая се добавя „да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента“;

вв) създава се буква „е“:

„е) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем;“

в) създава се т. 3:

„3. да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Регулираният пазар оповестява на интернет страницата си до края на работния ден, в който е уведомен, информацията по ал. 2, т. 1 и 2.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Централният депозитар е длъжен да предостави книгата на облигационерите по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5.“

§ 22. В чл. 100з се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по друг начин“ се заменят със „застраховка“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. Учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки може да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) В случай че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о, ал. 4, т. 4. Застраховката се приема като обезпечение по смисъла на ал. 1 само ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор без значение дали премията е заплатена изцяло.“

§ 23. В чл. 100и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо накрая се добавя „освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията“, създава се ново изречение второ: „Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

2. В ал. 3 думите „банката довереник“ се заменят с „довереникът“.

§ 24. В чл. 100м, ал. 2 думите „Управителният орган на емитента отговаря“ се заменят с „Членовете на управителния орган на емитента отговарят“.

§ 25. В чл. 100ц се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо след думата „комисията“ се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 след думата „комисията“ се добавя „и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4“;

б) в т. 2 след думата „превръщане“ се добавя „предсрочно погасяване, обратно изкупуване“.

§ 26. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок два работни дни“.

2. В ал. 9:

а) в т. 1 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок два работни дни“;

б) в т. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок два работни дни“.

3. Създава се ал. 10:

„(10) Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9, т. 1 в срок до два работни дни от постъпване на заявлението, съответно от представяне на всички изискуеми документи за вписването.“

§ 27. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6 в изречение първо след думата „комисията“ се добавя „и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4“, а изречение трето се заличава.

2. Създават се нови ал. 8 и 9:

„(8) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 5.

(9) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.“

3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 10 и 11.

§ 28. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „обнародване“ се заменя с „публикуване“, а думите „На следващия работен ден“ се заменят с „В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния, съответно 7-дневния срок по изречение първо“.

2. В ал. 3 думата „обнародване“ се заменя с „публикуването“.

3. Създава се ал. 14:

„(14) Комисията приема наредба по прилагането на този член.“

§ 29. Член 112г се отменя.

§ 30. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) буква „а“ се изменя така:

„а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;“

бб) в буква „б“ думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т“;

б) в т. 4 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква „а“;

в) в т. 5 думите „на обща стойност“ се заменят с „чиято стойност за всяко едно от дружествата е“;

г) точка 6 се изменя така:

„6. дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;“

д) в т. 7 думите „последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество“ се заменят с „последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т“.

2. В ал. 3:

а) в т. 1:

аа) в текста преди буква „а“ в началото се добавя „придобива“, а думата „дълготрайни“ се заличава;

бб) в буква „б“ думата „две“ се заменя с „пет“;

б) в т. 2 навсякъде думата „или“ се заменя с „и/или“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто, от капитала на неговото дъщерно дружество.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в изречение първо думите „и 7“ се заличават, след думите „обезпечение имущество“ се добавя „по ал. 1, т. 1 и 7“, накрая се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т“, а в изречение пето накрая се добавя „който е разкрит публично по реда на чл. 100т“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Сделки, които поотделно са под праговете по ал. 1, т. 1 – 4, 6 и 7 и ал. 3“ се заменят със „Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по ал. 3, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в т. 2 накрая се добавя „или“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думата „Разпоредбата“ се заменя с „Разпоредбите“, а думата „прилага“ се заменя с „прилагат“;

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;“

в) в т. 3 думите „от холдингово дружество“ се заменят с „на дъщерно дружество от дружество майка“;

г) създава се т. 5:

„5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.“

10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9, т. 1“ се заменят с „ал. 10, т. 1“.

11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея числото „10“ се заменя с „11“.

12. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9, т. 3“ се заменят с „ал. 10, т. 3“, а думите „холдинговото дружество“ се заменят с „дружеството майка“.

13. Създава се ал. 14:

„(14) В случаите на сделка по ал. 10, т. 5 лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок преди сключването й и да оповестят по реда на чл. 100т, ал. 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружеството, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. В случай на невъзможност за посочване на определени данни предвид характера на сделката това обстоятелство се оповестява.“

§ 31. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „дълготрайни“ се заличава.

2. В ал. 3, изречение трето след думите „в срок“ се добавя „до“.

3. В ал. 4 в изречение първо думата „заинтересуваните“ се заменя със „заинтересованите“, създава се ново изречение второ: „При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица.“, а досегашното изречение второ става изречение трето и в него думата „Заинтересуваните“ се заменя със „Заинтересованите“, а след думите „управителния орган“ се добавя „на публичното дружество“.

4. В ал. 5 в изречение първо след думата „лица“ се добавя „както и по чл. 114, ал. 1, т. 6“, а в изречение второ след думите „чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ се добавя „и т. 6“.

5. В ал. 6 думите „ал. 4“ се заменят с „чл. 114, ал. 1 – 3“, а думата „следва“ се заменя с „трябва“.

§ 32. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;“

б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

2. В ал. 5 след думата „комисията“ се добавя „и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството“.

3. В ал. 7 в изречение първо думите „и на публичното дружество“ се заменят с „на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството“ и се създава изречение трето: „В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.“

4. В ал. 8 след думите „в своя устав“ се добавя „и/или в поканата за свикване на общото събрание“.

§ 33. В чл. 115б ал. 1 се изменя така:

„(1) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.“

§ 34. В чл. 115в се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Публичните дружества имат право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.“

2. Създават се нови ал. 2 и 3:

„(2) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:

1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;

2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;

3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:

а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;

б) неразпределена печалба от предходни години;

в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;

г) общата сума по букви „а“ – „в“ се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изиск­ванията на чл. 246 от Търговския закон  и/или задължителните резерви по устава на дружеството;

4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.

(3) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, а думите „се търгуват“ се заменят със „са допуснати до търговия“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „3-месечен срок“ се заменят с „60-дневен срок“.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.

§ 35. В чл. 116 ал. 11 се отменя.

§ 36. В чл. 116а, ал. 1 думите „към момента на избора“ се заличават.

§ 37. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2, буква „б“ думите „преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват“ се заменят с „пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал. 1, т. 2, буква „б“ е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.“

§ 38. В чл. 116в ал. 8 се изменя така:

„(8) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.“

§ 39. В чл. 116г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение трето накрая се добавя „от прекратяването“.

2. В ал. 3:

а) създава се нова т. 3:

„3. води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;“

б) досегашната т. 3 става т. 4;

в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „се търгуват“ се заменят със „са допуснати до търговия“;

г) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите „по т. 2 и 4“ се заменят с „по т. 2 и 5“ .

§ 40. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.“

2. В ал. 3 думите „една година“ се заменят с „5 години“.

§ 41. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Правото по ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 42. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя за отписване от регистъра, воден от комисията“ се заменят с „комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“;

б) в т. 2 след думата „присъствали“ се добавя „или са представени“;

в) създават се т. 6 и 7:

„6. дружеството е обявено в несъстоятелност;

7. е налице влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10.“

2. В ал. 4 думите „воден от комисията“ се заменят с „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.

3. В ал. 5 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“, след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“, а думите „ал. 1, т. 1, 3“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 3“.

4. В ал. 6, изречение първо думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.

5. В ал. 7 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.

6. В ал. 8 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията“, а след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.

§ 43. В чл. 120а, ал. 1 думите „чл. 111, ал. 8 и 9“ се заменят с „чл. 111, ал. 10 и 11“, а думите „чл. 115в, ал. 2“ се заменят с „чл. 115в, ал. 4“.

§ 44. В чл. 145 се създава ал. 8:

„(8) Алинея 1 не се прилага от страните по репо-сделките за съответните обеми, вписани в съответния регистър за репо-сделките.“

§ 45. В чл. 149 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думите „лицето, което“ се добавя „пряко“.

2. В ал. 5 се създава изречение второ: „При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица в случаите по ал. 1 и 2 контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в общото събрание до отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице по ал. 1 и 2.“

§ 46. В чл. 150 се правят следните изменения:

1. В ал. 7, т. 2 цифрата „3“ се заменя с „6“, а думата „три“ се заменя с „6“.

2. В ал. 8 думите „3 месеца“ се заменят с „6 месеца“.

§ 47. В чл. 151 ал. 4 се изменя така:

„(4) Членовете на управителния орган на дружеството – обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на изречение първо са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството – обект на търгово предложение, и/или съотношението й на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1; броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружест­вото – обект на търговото предложение, и резюме на обосновката на цената.“

§ 48. В чл. 152, ал. 4 думите „чл. 151, ал. 3“ се заменят с „чл. 151, ал. 3 – 5“.

§ 49. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „10“.

2. В ал. 6 се създава ново изречение първо: „В случаите, когато комисията е издала временна забрана по чл. 152, ал. 1, се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 до внасянето на коригирано търгово предложение по чл. 152, ал. 4.“, а досегашното изречение първо става изречение второ.

§ 50. В чл. 154 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) изречение първо се изменя така: „В срок от три работни дни от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1 предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия.“;

б) изречение трето се изменя така: „Публичното дружество, инвестиционният посредник по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на който акциите на публичното дружество са приети за търговия, оповестяват търговото предложение на интернет страниците си за срока на приемането му, като публичното дружество извършва оповестяване на търговото предложение и на становището на управителния орган на публичното дружество и по реда на чл. 100т, ал. 3.“

2. В ал. 2 думите „централните ежедневници“ се заменят с „централния ежедневник и интернет страниците“.

§ 51. В чл. 155 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение четвърто думите „два централни ежедневника“ се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки“.

2. В ал. 5 думите „два централни ежедневника“ се заменят с „един централен ежедневник или на интернет страницата на информацион­на агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки“.

§ 52. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може:“;

б) в т. 4 думите „или да спре окончателно“ се заличават;

в) създава се т. 10:

„10. да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия:

а) в продължение на повече от 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;

б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация;

в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н;

г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1;

д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.“

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 53. В чл. 212а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Принудителната административна мярка по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на лице по § 1д от допълнителните разпоредби, което не изпълнява задълженията си по този закон.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 54. В чл. 213 навсякъде думите „т. 5, 6 и 7“ се заменят с „т. 5 – 7 и 10“.

§ 55. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „чл. 77б, ал. 4“ се заменят с „чл. 77б, ал. 5“, думите „чл. 100а, ал. 2“ се заменят с „чл. 100а, ал. 2 и 3“, думите „чл. 100б, ал. 3“ се заменят с „чл. 100б, ал. 3, 5, 7 и 8“, думите „чл. 100ж, ал. 3“ се заменят с „чл. 100ж, ал. 4“, след думите „чл. 115, ал. 1“ думите „изречение първо и второ“ се заличават, думите „чл. 115в, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 115в, ал. 4 и 5“, думите „чл. 116, ал. 3, 5 – 7 и 11“ се заменят с „чл. 116, ал. 3, 5 – 7“, думите „чл. 116в, ал. 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 116в, ал. 1, 2, 4, 5 и 6“, а след думите „чл. 117“ се добавя „чл. 118, ал. 3, изречение второ“;

б) в т. 3 думите „чл. 100а, ал. 1, 4, 6 и 7“ се заменят с „чл. 100а, ал. 1, 5, 7 и 8“, думите „чл. 111, ал. 2, 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 111, ал. 2, 5, 7 – 10“, думите „чл. 115в, ал. 5“ се заменят с „чл. 115в, ал. 7“, а думите „и § 7, ал. 2“ се заменят с „§ 7, ал. 2“;

в) в т. 4 думите „чл. 100г, ал. 2, 3 и 4“ се заменят с „чл. 100г, ал. 2 – 6 и ал. 8 – 10“, а думите „чл. 114, ал. 2 и 12“ се заменят с „чл. 114, ал. 2, 13 и ал. 14, изречение първо“.

2. В ал. 5 думите „чл. 114, ал. 1, 3, 7 и 8“ се заменят с „чл. 114, ал. 1, 3, 4, 8 и 9“.

§ 56. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създава т. 49:

„49. „Идентификационен код на правния субект“ е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.“

2. В § 1д:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред комисията по чл. 100н, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 (само в случаите на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 5, както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, извършващи дейност, регулирана по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. Лицата по изречение първо изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложима счетоводна база, определена по реда на глава четвърта от Закона за счетоводството.“;

б) създава се нова ал. 2:

„(2) Изискванията на чл. 100н, ал. 7, т. 1 не се прилагат за лицата по ал. 1.“;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:

аа) в т. 1 думата „годината“ се заменя с „отчетния период“;

бб) в т. 2 думите „31 декември“ се заменят с „края на отчетния период“, а числото „700 000“ се заменя с „2 000 000“;

вв) в т. 3 числото „300 000“ се заменя с „1 000 000“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 57. Асоциация по чл. 77е, ал. 3, т. 3 прави предложение за член на управителния съвет на фонда при първото изтичане на мандат на член на управителния съвет след влизането в сила на този закон.

§ 58. Промени в заварените до влизането в сила на този закон облигационни емисии, допуснати до търговия на регулиран пазар, може да се извършват при спазване на изиск­ванията на чл. 100б, ал. 3 и 4.

§ 59. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила не са пререгистрирани чрез вписване в търговския регистър.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила са обявени в несъстоятелност.

§ 60. Емитентите на ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар до влизането в сила на този закон, са длъжни да подадат заявления за издаване на идентификационен код на правния субект в срок до 30 ноември 2017 г.

§ 61. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.) в допълнителните разпоредби се създава § 6а:

„§ 6а. При сключването на договори по активно или пасивно презастраховане от застраховател или презастраховател, който е публично дружество, не се прилага режимът на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

§ 62. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 176, ал. 1 се създава т. 17:

„17. акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да се приемат за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок не по-дълъг от 12 месеца от издаването им.“

2. В чл. 178 се създава ал. 13:

„(13) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 17.“

3. В чл. 251:

а) създава се нова ал. 8:

„(8) Не повече от 2 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 17.“;

б) досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.

§ 63. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 42, 48 и 76 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 19:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Лицето, получило лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.“

2. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 7:

„7. е взела решение по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

3. В чл. 34, ал. 3, т. 3 думата „банка“ се заменя с „кредитна институция“.

4. В чл. 122, ал. 1, т. 2:

а) създава се нова буква „б“:

„б) с вземането на решение по чл. 77б, ал. 1, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, или“;

б) досегашната буква „б“ става буква „в“.

5. Създава се глава осма „а“ с чл. 126а:

„Глава осма „а“

ТАЕН КЛИЕНТ

Чл. 126а. (1) За целите на осъществявания надзор по спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му заместник-председателят може да възложи на трето лице да извърши конкретни действия като таен клиент.

(2) Отношенията между комисията и лицето по ал. 1 се уреждат с договор, като договорът се подписва от председателя на комисията.

(3) В договора се посочват конкретните действия, които лицето по ал. 1 приема да извърши като таен клиент, срок за изпълнение на договора, доказателства за извършените действия и резултатите от тях.

(4) Разходите във връзка с изпълнението на дейностите по ал. 1 са за сметка на комисията.“

6. В чл. 127:

а) в ал. 3 числото „5000“ се заменя с „10 000“, а числото „50 000“ се заменя със „100 000“;

б) в ал. 4 числото „20 000“ се заменя с „40 000“, а числото „50 000“ се заменя със „100 000“;

в) в ал. 6 думите „ал. 3 и 5“ се заменят с „ал. 3 – 5“;

г) в ал. 7 т. 9 се изменя така:

„9. за нарушения по ал. 3 и 4 – от 100 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 200 000 до 400 000 лв.;“.

7. В глава девета се създава чл. 129а:

„Чл. 129а. (1) С решение на комисията, по предложение на заместник-председателя, се оповестяват интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят на територията на Република България такива услуги. На интернет страницата на комисията се поддържа актуален списък на интернет страниците по изречение първо.

(2) Решенията по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници.

(3) Ако в тридневен срок от публикуването на решението по ал. 2 лицето не преустанови нарушението, за което е взето решението, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници.

(4) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му.

(5) Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.“

§ 64. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 3 след думите „залог на безналични ценни книжа“ се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми“.

2. В чл. 4, ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. вземания, безналични ценни книжа и дялове на колективни инвестиционни схеми;“

б) в т. 8 накрая се добавя „както и дялове на колективни инвестиционни схеми“.

3. В чл. 18:

а) в заглавието накрая се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми“;

б) в ал. 1 след думата „книга“ се добавя „и дялове на колективни инвестиционни схеми“;

в) в ал. 2 след думата „книга“ се добавя „или дялове на колективна инвестиционна схема“;

г) създава се ал. 5:

„(5) Централният депозитар уведомява в срок от един работен ден съответното управ­ляващо дружество за всяко вписване и заличаване на залог върху дялове на колективна инвестиционна схема. В случаите на обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема, предмет на особен залог, се изисква съгласие от заложния кредитор по реда на чл. 8.“

§ 65. В Търговския закон (oбн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г. и бр. 13 и 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 204:

а) в ал. 1 изречение второ се заличава;

б) алинея 2 се отменя.

2. В чл. 208 след думата „представена“ се добавя „поне“.

3. В чл. 214:

а) създава се нова ал. 6:

„(6) Правото на глас по безналични облигации се упражнява от лицата, притежаващи облигации 5 дни преди датата на общото събрание на облигационерите.“;

б) досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 66. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г. и бр. 95 от 2016 г.) в чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лицето, получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, подава заявление за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 7 дни от получаване на лиценза.“

§ 67. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 34 и 95 от 2015 г.) в чл. 30, ал. 1 думите „ал. 2 – 6“ се заменят с „ал. 2 и 3“.

§ 68. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59, 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заличават.

§ 69. Параграфи 7 и 34 влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5471

 

2007