Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за измерванията
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за измерванията
Дата на приемане 24/01/2018
Брой/година Държавен вестник 12/2018

 


УКАЗ № 22

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за измерванията, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.

Издаден в София на 31 януари 2018 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за измерванията

 
(обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. В глава шеста в наименованието на раздел III думите „и уведомяване от лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти“ се заличават.

§ 2. В чл. 67 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „или внасят“ се заличават.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „и видът на дейността, която извършва – производство или внос“ се заличават;

б) в т. 3 думите „или внася“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „а вносителят – графично изображение на поставения от производителя на бутилката идентификационен знак“ се заличават.

§ 3. Член 69 се отменя.

§ 4. В чл. 90 думите „или вносител“ се заличават.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

797

2007