Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Дата на приемане 24/01/2018
Брой/година Държавен вестник 12/2018

 


УКАЗ № 21

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.

Издаден в София на 31 януари 2018 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

(обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. разполага с необходимия персонал, най-малко половината от който е нает по безсрочни трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда;“.

2. Създава се т. 10:

„10. разполага с технически средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието.“

§ 2. В чл. 34а се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. да разполагат с персонал, нает по трудово правоотношение, чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и който притежава образование, квалификация и/или правоспособност, необходими за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, и поне с един специалист с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко с 5 години стаж по специалността;“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За издаване на лиценз по ал. 1 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единния идентификационен код от търговския регистър, седалището, адреса на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в наредбата по чл. 34, ал. 2.“

§ 3. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 след думата „правоотношение“ се добавя „чиито трудови договори са регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За издаване на удостоверение по ал. 2 кандидатите подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което вписват единния идентификационен код от търговския регистър, седалището, адреса на управление и името на законния представител, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 31.“

§ 4. Създава се чл. 41а:

„Чл. 41а. Заявленията по чл. 34а, ал. 5 и чл. 36, ал. 4 и приложените документи към тях могат да се подават по електронен път в съответствие със Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цвета Караянчева

798