Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Дата на приемане 30/05/2018
Брой/година Държавен вестник 49/2018

 


УКАЗ № 151

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 44-то Народно събрание на 30 май 2018 г.

Издаден в София на 6 юни 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

(обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 5 се създава т. 18:

„18. съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в този закон, или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован.“

§ 2. В чл. 93, ал. 1 т. 9 се отменя.

§ 3. В чл. 94, ал. 1, изречение първо накрая се добавя „съдия от окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд“.

§ 4. В чл. 167, ал. 3 изречения второ и трето се заличават.

§ 5. В чл. 175д ал. 6 се изменя така:

„(6) Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции. Главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции.“          

§ 6. В чл. 187, ал. 1, изречение първо след думите „съвет по“ се добавя „чл. 167, ал. 3“.

§ 7. В чл. 194а, ал. 7, изречение второ след думата „Прокурорите“ се добавя „и следователите“.

§ 8. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „повече от три години“ се заменят с „5 години“.

2. Създава се ал. 7:

„(7) Не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст.“

§ 9. В чл. 209, ал. 1, изречение първо думите „постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1“ се заменят с „откриване на процедурата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите“.

§ 10. В чл. 225, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „както и когато съдия, прокурор или следовател подаде оставка при образувано срещу него дисциплинарно производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

§ 11. В чл. 242, ал. 2 думите „съдиите и прокурорите – наставници“ се заменят със „съдиите, прокурорите и следователите – наставници“.

§ 12. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 2:

„2. задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат;“

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след думата „следователите“ се добавя „членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет“;

в) създава се т. 4:

„4. електронно обучение и организира приложно изследване и анализ на практики в областта на правосъдието.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Националният институт на правосъдието осъществява поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.“

§ 13. В чл. 251, ал. 2 думата „обучения“ се заменя с „дейности“.

§ 14. Член 262 се изменя така:

„Чл. 262. (1) Преподавателите към Националния институт на правосъдието са постоянни и временни. Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се осъществява от постоянни преподаватели, но в него могат да участват и временни преподаватели.

(2) Постоянни и временни преподаватели към Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори и следователи. Временни преподаватели може да бъдат научни сътрудници по правни науки и експерти в други области.

(3) Съдиите, прокурорите и следователите, избрани за постоянни преподаватели от управителния съвет, се командироват за срок до една година от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност 5 години.

(4) Съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители осъществяват преподавателска дейност като временни преподаватели в Националния институт на правосъдието и разработват учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими за обучителната дейност на Националния институт на правосъдието, въз основа на заповед, издадена от директора на Националния институт на правосъдието.

(5) Редът за определяне на лицата по ал. 2, 3 и 4 и възнагражденията им се уреждат с вътрешните правила по чл. 253, т. 4.

(6) При осъществяване на преподавателска дейност в Националния институт на правосъдието временните преподаватели ползват платен служебен отпуск.“

§ 15. В чл. 299 се създава нова ал. 4:

„(4) Министърът на правосъдието със заповед по ал. 1 може да насрочва изпит и по-често от два пъти годишно, когато подадените молби за явяване на изпит са повече от 200 и стажант-юристите отговарят на изискванията за допускане до изпит.“

§ 16. В чл. 334 ал. 1 се изменя така:

„(1) За времето, през което съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията или съдебен служител участва в обучения за повишаване на квалификацията или за преквалификация, той ползва платен служебен отпуск.“

§ 17. Създава се чл. 340а:

„Чл. 340а. (1) За съдебен служител може да бъде назначено лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

(2) Не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е съветник в общински съвет;

4. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

5. работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

6. е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

(3) На ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование.

(4) Когато възникне някое от основанията за несъвместимост по ал. 2, съдебният служител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми за това работодателя.

(5) Трудовото правоотношение със съдебния служител се прекратява без предизвестие при:

1. възникване на пречка по ал. 1;

2. несъвместимост по ал. 2; когато несъвместимостта е по ал. 2, т. 1, трудовото правоотношение се прекратява с един от двамата служители по преценка на работодателя;

3. неизпълнение на задължението по ал. 4.

(6) Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие със съдебния служител, получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаване на окончателната оценка.“

§ 18. Създава се чл. 343а:

„Чл. 343а. При встъпването си в длъжност, както и всяка година до 15 май, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

§ 19. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“.

2. В ал. 3:

а) в т. 1 накрая се добавя „и на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия, както и реда и сигурността в сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и в сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление;“

в) в т. 8 накрая се добавя „както и при строителство и експлоатация на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) При извършване на дейностите по ал. 3, т. 1 – 7 Главна дирекция „Охрана“ осъществява необходимото взаимодействие с административните ръководители на органите на съдебната власт, с пленума на Висшия съдебен съвет, с Бюрото по защита при главния прокурор и с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

(5) Правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, основно обновяване, ремонт, преустройство и експлоатация на сградите на органите на съдебната власт, както и на сградите на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление, се определят с наредба на министъра на правосъдието, съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с пленума на Висшия съдебен съвет.“

§ 20. В чл. 408а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Който не подаде в срок декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „нарушението е извършено“ се заменят с „нарушенията са извършени“.

§ 21. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) в § 83, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „В срока по ал. 1“ се заменят с „В срок до 31 януари 2019 г.“.

§ 22. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г.) в § 206 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 3 думите „по новия ред“ се заличават и се създава изречение второ: „Периодичните атестации, проведени до влизането в сила на този закон, се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 23. В срок един месец от влизането в сила на този закон съдебните служители подават декларация, че отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 340а, ал. 1 и декларация за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2.

§ 24. Процедурите за извънредно атестиране, започнали до влизането в сила на този закон, във връзка с обявени конкурси за повишаване или преместване, както и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, се довършват по досегашния ред.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5511