Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Дата на приемане 11/05/2018
Брой/година Държавен вестник 41/2018

 


УКАЗ № 124

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от 44-то Народно събрание на 11 май 2018 г.

Издаден в София на 14 май 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 20 и 21 от 2018 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби в § 4 се създава ал. 3:

„(3) Задължените лица по чл. 6, ал. 1 и по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби, извън тези по ал. 1, подават декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2017 г. в срок до 8 юни 2018 г.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 14 май 2018 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 май 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4914