Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания
Дата на приемане 12/07/2018
Брой/година Държавен вестник 60/2018

 


УКАЗ № 189

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2018 г.

Издаден в София на 16 юли 2018 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

(обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г.,

бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.,

бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016 г. и бр. 85 и 91 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „според индивидуалните им потребности съобразно“ се заменят със „след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „е диференцирана и“ се заличават.

3. Алинея 3 се отменя.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) База за определяне на размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „въз основа на социалната оценка“ се заличават.

7. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.

8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се зaменят с „ал. 8“.

9. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думата „институции“ се добавя „или социалните услуги – резидентен тип“.

10. Досегашната ал. 12 става ал. 13.

11. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и се изменя така:

„(14) Условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 2. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 числото „70“ се заменя със „70,99“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“

§ 3. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Добавката по ал. 1, т. 1 се отпуска след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.

(3) Месечната добавка за социална интеграция по ал. 1, т. 1 и 3 е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход, а по т. 2 е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“

§ 4. В чл. 42г се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Добавката по ал. 1 е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“ 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) Лицата по ал. 1 с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.“

3. Създава се ал. 4:

„(4) Добавката се отпуска, когато за същия период услугите по ал. 1 не са ползвани на друго правно основание.“

§ 5. В чл. 42ж се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.“

§ 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:

„(3) Максималният размер на целевите помощи по ал. 2 се определя и актуализира със заповед на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по чл. 42 се довършват по новия ред.

§ 8. Месечните добавки за обучение, отпуснати от 15 юни 2018 г. до влизането в сила на този закон без документ, удостоверяващ продължителността на обучението, се спират и добавката се възобновява след представяне на документа по чл. 42б, ал. 2.

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6988