Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование
Дата на приемане 14/11/2018
Брой/година Държавен вестник 98/2018

 


УКАЗ № 269

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г.

Издаден в София на 21 ноември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вис­шето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г. и бр. 17, 30 и 86 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 26 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение четвърто: „След решение на съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката.“

2. В ал. 8:

а) в т. 3 се добавя „и одобрява предложения за привличането на изявени специалисти от практиката по реда на чл. 52, ал. 5“;

б) в т. 7 се добавя „включително и на привлечените изявени специалисти от практиката по т. 3“.

§ 2. В чл. 35б се създава т. 8:

„8. предложения за обновяване на учебните планове и програми, внесени от представители на работодателите.“

§ 3. В чл. 45, ал. 2, изречение трето накрая се добавя „включително и представители на работодателите“.

§ 4. В чл. 52 се създава ал. 5:

„(5) Висшите училища имат право да привличат изявени специалисти от практиката с решение на съответния факултетен съвет при условия и по ред, определени в правилника за дейността на висшето училище.“

§ 5. В чл. 88, ал. 2 след думите „В състава на“ се добавя „постоянните комисии и“, а накрая се добавя „както и представители на студентите“.

§ 6. В чл. 88а, ал. 1 думите „от 3 до 7“ се заменят с „от 5 до 9“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Откритите и незавършили до влизането в сила на този закон процедури за акредитация и оценяване на проекти се довършват по досегашния ред.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

10266