Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане
Дата на приемане 21/11/2018
Брой/година Държавен вестник 100/2018

 


УКАЗ № 280

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане, приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2018 г.

Издаден в София на 28 ноември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 2 се създават ал. 3 – 7:

„(3) Правата на държавата в общото събрание на акционерите на „БАЕЗ“ – ЕАД, се упражняват от министъра на икономиката.

(4) „БАЕЗ“ – ЕАД, има двустепенна система на управление.

(5) „БАЕЗ“ – ЕАД, осигурява изпълнението на държавната политика при застраховане и презастраховане по този закон на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

(6) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ“ – ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика.

(7) Стратегията по ал. 6 се предлага за одобрение на министъра на икономиката от „БАЕЗ“ – ЕАД.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „свързани със“;

б) в т. 5 след думата „гаранции“ се добавя „и други преки и косвени гаранции“.

2. В ал. 2 думите „Междуведомствения съвет по експортно застраховане“ се заменят с „надзорния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД“.

§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца“ се заличават.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „повече от 3 месеца“ се заличават.

2. В ал. 3 думите „при застраховане на експортни кредити“ се заличават.

§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „решение на Междуведомствения съвет“ се заменят с „акт на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думата „увеличена“ се заменя с „умножена“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 7. Наименованието на глава втора се изменя така: „Надзорен съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД“.

§ 8. Член 11 се отменя.

§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният съвет:“;

б) точки 1 – 3 се изменят така:

„1. изготвя тригодишна стратегия за дейността на „БАЕЗ“ – ЕАД, в съответствие с националната икономическа политика и я предлага на министъра на икономиката;

2. предлага на министъра на икономиката размера на средствата по чл. 9, ал. 1, които да бъдат включени в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за съответната година;

3. ежегодно приема класификация на държавите по степен на риск и определя максималния размер на експозициите по държави;“

в) точка 4 се отменя;

г) точки 6 – 8 се изменят така:

„6. ежегодно одобрява методология за разделяне на разходите във връзка с дейността по чл. 3;

7. ежегодно одобрява инвестиционна програма на „БАЕЗ“ – ЕАД;

8. изисква на всяко тримесечие от управителния съвет на „БАЕЗ“ – ЕАД, информация относно сключените застрахователни договори, териториален и секторен анализ на разпределението на застрахования износ и инвестиции, размера на заявените кредитни лимити за застраховане, съпоставени със застрахователния капацитет на „БАЕЗ“ – ЕАД, изплатените застрахователни обезщетения и предявените, но неизплатени застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори по този закон;“

д) точка 9 се отменя.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „Междуведомственият съвет“ се заменят с „Министърът на икономиката“.

§ 10. В чл. 13а ал. 2 се изменя така:

„(2) Механизмът за заявяване на средствата по чл. 9 и за изплащане на застрахователни обезщетения със средства по чл. 9, ал. 1 се определя с наредбата по чл. 10, ал. 6.“

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „определени в правилника за дейността на Междуведомствения съвет“ се заменят с „утвърдени от Надзорния съвет“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Застрахователните обезщетения по чл. 3, ал. 1 и 2 се изплащат от „БАЕЗ“ – ЕАД.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 4 думите „Междуведомствения съвет“ се заменят с „Надзорния съвет“.

5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 12. В чл. 16 думите „Междуведомствения съвет“ се заменят с „министъра на икономиката“.

§ 13. В чл. 17 думите „чл. 14, ал. 4, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 5, т. 3 и 4“.

§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 9 и 10 се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 15. Междуведомственият съвет изпълнява функциите си, произтичащи от закона, до вписването в търговския регистър на промяната в системата на управление на „БАЕЗ“ – ЕАД, от едностепенна в двустепенна.

§ 16. Подзаконовите нормативни актове се привеждат в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

10432