Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 14/11/2018
Брой/година Държавен вестник 98/2018

 


УКАЗ № 270

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г.

Издаден в София на 21 ноември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 24, ал. 2, изречение първо думите „степени в обхвата на военните звания“ се заменят с „длъжностни нива и военни звания“.

§ 2. В чл. 212, ал. 1 думите „с присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание“ се заменят със „със заеманата длъжност и с присвоеното им военно звание“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. (1) До определянето на основните месечни възнаграждения на военнослужещите по реда на този закон на същите се заплащат възнагражденията, определени по досегашния ред.

(2) Военнослужещите, на които определените основни месечни възнаграждения по този закон са по-ниски от получаваните до влизането в сила на закона, запазват размера на възнагражденията си. В този случай военнослужещите получават лична временна добавка, която се включва в основното месечно възнаграждение при условия и по ред, определени от министъра на отбраната в акта по чл. 212, ал. 2.

§ 4. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат, издават или се привеждат в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.

(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

10265