Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
Дата на приемане 10/02/2010
Брой/година Държавен вестник 15/2010

 


УКАЗ № 30

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, приет от ХLI Народно събрание на 10 февруари 2010 г.

Издаден в София на 16 февруари 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „в сътрудничество с“ се добавя „държавните органи“ и се поставя запетая.

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) се създава нова т. 3:

„3. координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;“

б) досегашната т. 3 става т. 4;

в) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:

„5. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на специализирани институции и социални услуги в общността, когато са делегирани от държавата дейности;“

г) досегашната т. 5 става т. 6;

д) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „по социално подпомагане в страната“ се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги“;

е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „по социално подпомагане“ се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги“;

ж) досегашната т. 8 става т. 9.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За изпълнение на функциите по ал. 1, т. 2 дирекциите „Социално подпомагане“ имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, който се осигурява чрез споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията за социално подпомагане, и задължително изискват по служебен път необходимата им информация от автоматизираните информационни системи на ЕСГРАОН, териториалните структури на Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването й.“

§ 3. В чл. 11, ал. 2 думите „помощ от задължените по закон да ги издържат лица“ се заменят със „за издръжка от лицата по чл. 140 от Семейния кодекс“.

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 5 след думата „трудовата“ се добавя „и учебната“.

2. В ал. 4 думите „предоставянето на социалните помощи и прекратяването им“ се заменят с „отпускането, изплащането, изменянето, спирането, възобновяването и прекратяването на социалните помощи“.

§ 5. Член 12а се отменя.

§ 6. Член 12в се отменя.

§ 7. В чл. 13, ал. 4 думите „7-дневен“ се заменят с „14-дневен“.

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите „за срок“ се заменят с „до възстановяване на дължимите суми, но за срок не по-дълъг“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон.“

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 лицата се лишават от социални помощи за срок една година.“

§ 10. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Социалните услуги се основават на целенасочена социална работа в подкрепа на лицата за:

1. осъществяване на ежедневни дейности;

2. социално включване.

(2) Социалните услуги се предоставят въз основа на индивидуална оценка на потребностите и съобразно желанието и личния избор на лицата.“

§ 11. В чл. 18 ал. 5, 6, 7 и 8 се отменят.

§ 12. Създава се чл. 18а:

„Чл.18а. (1) Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, и е работодател на ръководителите на тези услуги с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал. 3.

(2) Работодател на персонала в социална услуга, която е делегирана от държавата дейност и местна дейност, е нейният ръководител.

(3) Кметът на общината може да възложи управлението на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.

(4) Социални услуги могат да се предоставят при съвместно участие въз основа на договор между държавата, общините и лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4.

(5) Лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват за средства от фонд „Социално подпомагане“ след защита на проект.

(6) Всички дейности в областта на социалните услуги се предоставят при спазване на критерии и стандарти, определени с правилника за прилагане на закона и с наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, приета от Министерския съвет.“

§ 13. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Областните управители организират разработването и утвърждават стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво съгласувано със съответните регионални дирекции за социално подпомагане.

(2) Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции „Социално подпомагане“.

(3) Годишните планове по ал. 2 се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

(4) Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 14. Глава пета „Социални работници“ и чл. 20 се отменят.

§ 15. В чл. 26, т. 3 думите „тридесет на сто от размера на таксите“ се заменят с „такси“.

§ 16. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. Орган за управление на фонд „Социално подпомагане“ е управителният съвет, който се състои от управител, подуправител и трима членове, които се назначават и освобождават от министъра на труда и социалната политика.“

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 2 и 3 се изменят така:

„2. разработва и предлага на министъра на труда и социалната политика проект на бюджет на фонда;

3. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;“.

2. Създава се нова т. 4:

„4. определя условията и реда за разпределяне на средствата и финансиране дейностите на фонда;“.

3. Досегашната т. 4 става т. 5.

4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея след думата „фонда“ се добавя „и го представя на министъра на труда и социалната политика“.

§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Обществените съвети съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете на общините при анализиране на потребностите от социални услуги и участват в разработването на стратегиите и годишните планове по чл. 19, ал. 2.“

§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „установена степен на намалена работоспособност“ се заменят с „установена степен на трайно намалена работоспособност“.

2. В т. 7 думите „Социални услуги, предоставени в общността“ се заменят със „Социални услуги в общността“.

3. Точка 8 се отменя.

4. В т. 10 след думата „състояние“ се поставя запетая и се добавя „трудова и учебна заетост“.

5. В т. 11 думите „на място“ се заменят с „в дома на лицето и/или семейството“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 20. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г. и бр. 23 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 9:

„9. целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки.“

2. Създава се чл. 8г:

„Чл. 8г. (1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.

(2) Условията и редът за ползване на правото по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния железопътен транспорт се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

3. В чл. 12 се създава т. 9:

„9. три месеца - за целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки, считано от края на месеца, в който е отпусната помощта.“

4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 8:

„8. „Многодетни“ са майките, родили (осиновили) и отгледали три и повече деца над едногодишна възраст.“

§ 21. Издадените удостоверения на основание чл. 20, ал. 1 от правилника за прилагане на закона на многодетни майки се преиздават в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 22. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на този закон приема необходимите изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 34 от 2009 г.).

§ 23. Параграф 6 влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1308