Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
Дата на приемане 07/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 339

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLI Народно събрание на 7 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г. и бр. 35 и 47 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 53а ал. 2 се отменя.

§ 2. В чл. 53б се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В т. 2 думите „и на контролния съвет“ се заличават.

§ 3. В чл. 53в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „петима членове“ се заменят с „трима членове“ и думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 2 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. В ал. 3 думите „или на контролния“ се заличават.

4. В ал. 10:

а) в текста преди т. 1 думите „Министърът на транспорта“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“;

 б) създава се т. 4:

„4. по решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – с едномесечно предизвестие.“

5. В ал. 11 навсякъде думите „министъра на транспорта“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

6. Създават се ал. 12, 13 и 14:

„(12) Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.

(13) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(14) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.“

§ 4. Член 53д се отменя.

Допълнителна разпоредба

§ 5. В останалите текстове на закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11645