Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта ЗИ на Закона за енергетиката
Дата на приемане 18/12/2009
Брой/година Държавен вестник 103/2009

 


УКАЗ № 412

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за енергетиката, приет от ХLI Народно събрание на 18 декември 2009 г.

Издаден в София на 22 декември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 82 от 2009 г.)

§ 1. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерския съвет.

(2) Народното събрание приема Енергийна стратегия на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката.

(3) Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия.“

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 1 думата „приемане“ се заменя с „одобряване“.

2. В ал. 3 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Народното събрание“, а думите „чл. 4, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 3, ал. 2“.

§ 3. В чл. 8, ал. 5 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Народното събрание“.

§ 4. В чл. 30, ал. 1, т. 7 думите „с изключение на цените за транзитен пренос“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13784