Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за туризма
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за туризма
Дата на приемане 08/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 344

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за туризма, приет от ХLI Народно събрание на 8 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и 80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.)

§ 1. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в туризма, като:

1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;

2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;

3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;

4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;

5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;

6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;

7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;

9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;

10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;

11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;

12. ръководи Националния съвет по туризъм;

13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;

14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България популяризира българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българската история и културно наследство;

15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;

16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.”

§ 2. Член 5а се отменя.

§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 3 и 4 думите „Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”

5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „ведомство и“ се заличават.

6. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя – оригинал или“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.

2. В ал. 2 думите „Агенцията по туризъм“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „Агенцията по туризъм“ се заменят с „министерството“.

§ 5. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.

§ 6. В чл. 50б, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.

§ 7. В чл. 50в, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.

§ 8. В чл. 50г, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето – оригинал или“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;“.

§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Категоризирането на ски пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

3. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

Допълнителна разпоредба

§ 10. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция по туризъм“, „председателя на Държавната агенция по туризъм“ и „Държавната агенция по туризъм“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. (1) Държавната агенция по туризъм се закрива.

(2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на Държавната агенция по туризъм.

(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция по туризъм преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.

(6) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията, свързани със закриването на агенцията по ал. 1.

§ 12. Подзаконовите нормативни актове, издадени или приети на основание на Закона за туризма от или съвместно с председателя на Държавната агенция по туризъм или от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм, запазват действието си.

§ 13. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, се запазват.

(2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 14. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 41, ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 51, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В чл. 59, ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 15. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 16. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36, 41 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 77 в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 17. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 13 „Държавна агенция по туризъм“ се отменя.

§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 84 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 19. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 10:

а) в ал. 3 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в ал. 4, изречение първо думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В чл. 11, ал. 5, т. 6 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 20. В Закона за Българската банка за развитие (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 21. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35 и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 23. В Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 24. В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 25. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 311, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 26. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 27. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 28. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 11 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 29. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 30. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“, „заместник-министърът на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 31. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 33. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 6, т. 2:

а) в текста преди буква „а“ думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в буква „д“ думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 35. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 36. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 18 в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 30а, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В чл. 93, ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 37. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 38. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 39. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 в текста преди буква „а“ думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в т. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 40. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 2, изречение четвърто думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 41. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г. и бр. 110 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 27а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В § 3 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 42. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 23 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В § 11 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 43. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 26, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях“ в „IХ. Министерство на икономиката и енергетиката“ думите „и енергетиката“ се заменят с „енергетиката и туризма“.

§ 44. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 1, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 36, ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 46. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 7:

а) в ал. 1 навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 47. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 48. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 19, ал. 4, изречение четвърто думите „Министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 52, ал. 1, т. 3 и 6 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 49. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23, 41 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В чл. 34, ал. 2, изречение първо думите „икономиката и енергетиката“ се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В § 1д от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 50. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 51. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 32, 35 и 47 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 77а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 52. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 7, ал. 5, т. 1, буква „г“ думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 111 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 53. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9, ал. 3 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 11, ал. 2, изречение второ и ал. 3 думите „Министърът на икономиката“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В чл. 13, ал. 1, т. 2 и 5 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 54. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 6, изречение трето думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 55. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13а, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В чл. 24д, ал. 2, изречение второ думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 56. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г. и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 7, ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 57. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.) в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 58. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36, 70 и 105 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката“, „министъра на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11709