Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
Дата на приемане 25/11/2009
Брой/година Държавен вестник 95/2009

 


УКАЗ № 384

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, приет от ХLI Народно събрание на 25 ноември 2009 г.

Издаден в София на 30 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34, 102 и 109 от 2000 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19 и 41 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители.“

§ 2. В чл. 10, ал. 4 числото „2520“ се заменя с „1680“.

§ 3. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:

„(2) За жилищните и нежилищните имоти, върху които имат право на собственост, съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по реда и в сроковете по чл. 14.“

§ 4. В чл. 19 се създава ал. 4:

„(4) Алинея 3, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.“

§ 5. В чл. 21, ал. 1 думите „отчетната им стойност“ се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2“.

§ 6. В чл. 22 думите „от 0,5 до 2 на хиляда“ се заменят с „от 0,1 до 2,5 на хиляда“.

§ 7. В чл. 24, ал. 1 т. 14 се отменя.

§ 8. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.“

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 9. В чл. 46, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“

§ 10. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „буква „б“ се заменят с „т. 1“.

2. В ал. 2 думите „от 1,3 до 2,6 на сто“ се заменят с „от 0,1 до 3 на сто“.

§ 11. В чл. 49, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 44, ал. 3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“

§ 12. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 изречение второ се отменя.

2. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.“

§ 13. В чл. 58 ал. 4 се изменя така:

„(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.“

§ 14. В чл. 60 ал. 5 се отменя.

§ 15. В чл. 61л се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 16. В чл. 61н, ал. 3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.“

§ 17. В чл. 61о се създава ал. 4:

„(4) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.“

§ 18. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:

„(1) Таксата се заплаща от лицата по чл. 11.“

§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 и 18 се отменят.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 20. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.

(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44 се определя въз основа на размерите, действащи към 31 декември 2009 г.

(3) За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.

§ 21. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13104