Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Дата на приемане 08/10/2009
Брой/година Държавен вестник 82/2009

 


УКАЗ № 347

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, приет от ХLI Народно събрание на 8 октомври 2009 г.

Издаден в София на 12 октомври 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 8 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

11707