Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Дата на приемане 12/11/2009
Брой/година Държавен вестник 94/2009

 


УКАЗ № 381

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLI Народно събрание на 12 ноември 2009 г.

Издаден в София на 20 ноември 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от 1993 г. – Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. – Решение № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 103 от 1996 г. – Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г.Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98 и 123 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 6, 10, 19 и 44 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 24а, ал. 2 се създава т. 5:

„5. в случаите по чл. 37в, ал. 10.

§ 2. В чл. 27 се създават ал. 9 и 10:

„(9) Министърът на земеделието и храните прави предложение до областния управител за издаване на актове за държавна собственост по данни, предоставени от областните дирекции „Земеделие.

(10) Областният управител по местонахождението на имота издава акт за държавна собственост за земите от бившите стопански дворове на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби и по § 29 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ бр. 45 от 1995 г.; попр., бр. 46 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г., бр. 15 от 1997 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 98 и 124 от 1997 г.), върху които са разположени сгради и/или съоръжения от тяхното имущество, без оглед на това, дали същите са били законно построени, както и за незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, но негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи, в едномесечен срок от постъпването на предложението по ал. 9. Актът за държавна собственост подлежи на вписване.

§ 3. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6, изречение първо думата „районасе заменя със „землищата от общината“.

2. Създава се ал. 8:

„(8) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция „Земеделие. Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните.

§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в изречение второ думите „кмета на общината“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 31 май на съответната година“;

б) изречение трето се изменя така: „В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция „Земеделие“.“

2. В ал. 2 след думите „общинската служба по земеделие“ се поставя запетая и се добавя „областната дирекция „Земеделие“, а думите „1 август до 30 септември“ се заменят с „1 юли до 1 август“.

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 думите „10 октомври“ се заменят с „15 август“;

б) в т. 1 след думите „най-голям дял“ се добавя „собствена и/или“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.“

4. В ал. 4 думите „кмета на общината“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“, а думите „кметът издава заповед“ се заменят с „директорът на областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за разпределение на масивите в землището в срок до 1 септември на съответната година.“

5. В ал. 5, изречение първо думите „15 октомври“ се заменят с „10 септември“.

6. В ал. 7:

а) в изречение първо думата „масива“ се заменя със „съответното землище“, а думата „района“ се заменя със „землищата в общината“;

б) в изречение второ думата „кмета“ се заменя с „директора на областната дирекция „Земеделие“.

7. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Въвод за ползване на масив или негови части се извършва по искане на ползвателите от общинската служба по земеделие въз основа на заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ след прибирането на реколтата и заплащане на сумите по ал. 7.“

8. Създават се ал. 10 – 14:

„(10) Земи от държавния поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землищата в общината.

(11) За земи от държавния поземлен фонд, които се ползват без правно основание, се прилага чл. 24, ал. 7.

(12) Когато в срока по ал. 1 и 4 директорът на областната дирекция „Земеделие“ не издаде заповедта, всяко заинтересовано лице може да поиска издаването й от министъра на земеделието и храните.

(13) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице издава заповедите по ал. 1 или ал. 4 в едномесечен срок от поискването им по реда на ал. 12.

(14) Алинея 10 съответно се прилага и за земите от общинския поземлен фонд.“

§ 5. В допълнителните разпоредби се създава § 2е:

„§ 2е. (1) Размерът на средното годишно рентно плащане за землищата от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, въз основа на данни, предоставени от съответната общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие.

(2) В комисията се включват представители на областната дирекция „Земеделие“ и началниците на съответните общински служби по земеделие.

(3) Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция „Земеделие“.“

§ 6. В § 35 от преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 99 от 2002 г.; изм., бр. 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 13 от 2007 г. и бр. 10 от 2009 г.) ал. 4 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. Неиздадените заповеди по чл. 37в, ал. 4 за стопанската 2009 – 2010 година до влизането в сила на този закон се издават от директорите на областните дирекции „Земеделие“ в срок до 1 март 2010 г.

§ 8. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74 и 80 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 7, ал. 1, изречение второ думите „издаден от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице при условията и по реда на Закона за държавната собственост“ се заличават.

2. В чл. 15б, ал. 6 думите „и изготвя акта за държавна собственост“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12717