Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Дата на приемане 28/07/2010
Брой/година Държавен вестник 62/2010

 


УКАЗ № 230

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, приет от ХLI Народно събрание на 28 юли 2010 г.

Издаден в София на 30 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 52 от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г., бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 103 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „12 септември“ се заменят с „9 септември“.

2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или ако са осъдени от Трети тринадесетчленен състав на Народния съд по наказателно дело № 3/1945 г.“.

3. Създават се т. 15 и 16:

„15. осъдени от Върховния съд, Трето наказателно отделение, по наказателно дело № 452/1952 г.;

16. осъдени от Софийския областен съд по наказателни дела № 248/1949 г. и № 1166/1949 г.“

§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „осъдените от Трети тринадесетчленен състав на Народния съд по наказателно дело № 3/1945 г.“.

2. Създават се т. 11 и 12:

„11. осъдените от Върховния съд, Трето наказателно отделение, по наказателно дело № 452/1952 г.;

12. осъдените от Софийския областен съд по наказателни дела № 248/1949 г. и № 1166/1949 г.“

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „9 и 10“ се заменят с „9, 10, 11 и 12“.

2. В ал. 2 думите „12 септември“ се заменят с „9 септември“.

Преходна разпоредба

§ 4. Исканията за обезщетение и добавка към пенсиите на лицата по § 1, т. 1 на този закон се предявяват след 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6338