Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация
Дата на приемане 19/05/2010
Брой/година Държавен вестник 41/2010

 


УКАЗ № 131

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация, приет от ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г.

Издаден в София на 28 май 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 и 82 от 2009 г.)

§ 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието“.

§ 2. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. (1) Този закон урежда:

1. дейността по националната акредитация на органи, които извършват дейности по оценяване на съответствието или други дейности, за които се прилагат схеми за акредитация, определени с нормативен акт;

2. устройството и дейността на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

(2) Този закон се прилага за органи, извършващи оценяване на съответствието както в регулирани, така и в нерегулирани области.

(3) Само акредитирани органи за оценяване на съответствието могат да бъдат определяни да извършват дейности по оценяване на съответствието в области, регулирани от законодателството, доколкото със закон не е определено друго.

(4) Този закон не се прилага за акредитацията на лечебните заведения, осъществявана по реда на Закона за лечебните заведения.“

§ 3. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е националният орган по акредитация на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 765/2008“.

(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.

(3) Мониторинг за съответствието на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се извършва от звеното за вътрешен одит към министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодично в съответствие с тригодишния стратегически план и като се вземат под внимание резултатите от последната партньорска оценка.“

§ 4. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Акредитацията се извършва при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност, недопускане на конкуренция, осъществяване на дейността по акредитация с нестопанска цел и опазване на производствената и търговската тайна.“

§ 5. Член 4 се изменя така:

„Чл. 4. Акредитацията се извършва съгласно изискванията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и където е приложимо, допълнителни изисквания, включително определени в секторните схеми за акредитация.“

§ 6. Член 5 се изменя така:

„Чл. 5. Акредитация могат да получат еднолични търговци и юридически лица, установени:

1. на територията на Република България;

2. в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, при спазване на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008;

3. в трети държави.“

§ 7. В глава първа се създава чл. 5а:

„Чл. 5а. (1) Документите, издавани от органи за оценяване на съответствието, са официални документи, ако тези органи са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в съответствие с този закон.

(2) Документи, издавани от чужди органи за оценяване на съответствието, се приемат за официални документи, ако са в съответствие с приложимите към тях изисквания и са издадени от органи за оценяване на съответствието, акредитирани от национални органи по акредитация, които са преминали успешно партньорска оценка съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 за съответната област или съгласно договорни задължения за признаване между органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, и международни организации по акредитация.

(3) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ осигурява информация за националните органи по акредитация, отговарящи на изискванията на ал. 2, на интернет страницата на агенцията.

(4) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ дава становище относно признаването на документи по ал. 2 при постъпване на писмено запитване.“

§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. комисия по възражения;“.

2. В ал. 5 думите „не получават“ се заменят с „могат да получават“.

§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Агенцията осъществява нестопанска дейност, като:“.

2. В т. 1 думите „дейностите по чл. 1, ал. 1“ се заменят с „дейности по оценяване на съответствието“.

3. Точка 2 се изменя така:

„2. поддържа членство в органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008“.

§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. утвърждава процедурите за акредитация и правилата на агенцията;

2. акредитира, като издава сертификати за акредитация и приложения към тях, съдържащи акредитирания обхват;“

б) създава се т. 2а:

„2а. преиздава сертификати за акредитация и приложенията към тях съгласно процедурите за акредитация;“

в) точка 4 се изменя така:

„4. преакредитира;“

г) в т. 5 думите „за дейностите по чл. 1, ал. 1“ се заличават;

д) точки 9, 10 и 11 се изменят така:

„9. утвърждава правила за работата на комисиите по чл. 7, ал. 2 и правила за работа на Съвета по акредитация след одобрението на Съвета по акредитация;

10. утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от агенцията, след одобрението на Съвета по акредитация;

11. осъществява дейности по поддържане на акредитацията и потвърждава акредитацията;“

е) създават се т. 12 и 13:

„12. делегира правомощия по управление в процеса по акредитация;

13. изготвя проект на бюджет на агенцията и го предлага за одобрение от Съвета по акредитация.“

2. В ал. 5 думите „т. 3“ се заменят с „т. 2“.

§ 11. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. (1) За изпълнителен директор на агенцията може да бъде назначено лице, което:

1. има висше техническо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от основните области, в която агенцията извършва акредитация;

2. има най-малко 5 години професионален опит в областта на акредитацията или в оценяването на съответствието, от които три години в изпълнение на оценки/одити на място;

3. има най-малко две години опит в управлението на стопански или административни структури;

4. владее работния език на органа, признат съгласно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

(2) Не може да бъде изпълнителен директор лице:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. лишено от право да заема такава длъжност;

3. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител или член на управителен съвет, на надзорен съвет или на съвет на директорите в юридическо лице;

4. което е или е било през последните три години едноличен търговец или съдружник, или акционер в юридически лица, осъществяващи дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието;

5. което като физическо лице осъществява или през последните три години е осъществявало дейности по оценяване на съответствието или консултации в областта на акредитацията или оценяване на съответствието;

6. по отношение на което има влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

(3) Не може да бъде изпълнителен директор лице, което не отговаря на всички приложими изисквания на стандартите и на ръководствата за тяхното прилагане, публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

(4) За заместник изпълнителен директор се назначава лице, което отговаря на изискванията на ал. 1 – 3.“

§ 12. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) Съветът по акредитация е постоянно действащ орган, който се състои от 26 членове.

(2) В състава на съвета по ал. 1 се включват изпълнителният директор на агенцията без право на глас и по 5 представители на заинтересованите от процеса по акредитация страни, организирани в следните групи:

1. министерства, определени с решение на Министерския съвет;

2. организации, представляващи индустрията;

3. организации, представляващи потребители;

4. организации, представляващи експерти;

5. организации, представляващи акредитирани лица.

(3) Организациите по ал. 2, т. 2 – 5 подават заявления до агенцията за участие в Съвета по акредитация, съдържащи представяне на организацията и деклариран обоснован интерес в областта на акредитацията. В зависимост от декларирания интерес изпълнителният директор на агенцията изпраща заявлението до съответната група по ал. 2.

(4) Представителите на групите по ал. 2 се определят от съответните министерства и от организациите по ал. 3 по определен от тях ред.

(5) Съветът по акредитация взема решения с квалифицирано мнозинство от четири пети, като всяка от петте групи има право на един глас.

(6) Съветът по акредитация:

1. съвместно с изпълнителния директор определя политиката и целите, свързани с дейностите по акредитация;

2. прави предложения за изменение и допълнение на процедурите на агенцията;

3. одобрява процедурите за акредитация и техните изменения и допълнения преди утвърждаването им от изпълнителния директор;

4. одобрява правилата за работа на комисиите по чл. 7, ал. 2 преди утвърждаването им от изпълнителния директор;

5. одобрява правилата за своята работа преди утвърждаването им от изпълнителния директор;

6. одобрява ценоразпис за услугите, предоставяни от агенцията, преди утвърждаването му от изпълнителния директор;

7. осигурява безпристрастност на процеса по акредитация, като идентифицира и осъществява мониторинг относно възможността за възникване на конфликт на интереси при дейността на агенцията и от дейността на свързаните с нея органи;

8. по предложение на изпълнителния директор определя списък на лица, които могат да бъдат включвани в комисията по възражения;

9. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността по акредитация;

10. одобрява проекта на бюджет на агенцията по предложение на изпълнителния директор;

11. представя становище до министъра на икономиката, енергетиката и туризма по ежегодния доклад на изпълнителния директор.

(7) Съветът по акредитация избира председател и заместник-председател от членовете си за срок от три години.

(8) Съответните министерства и организации информират Съвета по акредитация чрез изпълнителния директор на агенцията за промяна в техните представители и в случай на промяна на декларирания от тях интерес в областта на акредитацията.

(9) Съветът по акредитация се свиква на редовни заседания не по-малко от два пъти годишно от председателя или от изпълнителния директор на агенцията.

(10) При осъществяване на своята дейност Съветът по акредитация се ръководи от нормативните актове и от документите по чл. 4 и е длъжен да предприеме необходимите мерки в рамките на своите компетенции за отстраняване на несъответствия и/или за изпълнение на препоръки – резултат от партньорски проверки.

(11) Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета по акредитация се осигурява от агенцията.“

§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисиите по акредитация изготвят становища въз основа на извършеното оценяване с предложение за решение по чл. 10, ал. 1, т. 2 – 8, освен в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2а и чл. 36.“

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 10, ал. 5, когато се определят от заместник изпълнителния директор“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Членовете на комисията по акредитация и членовете на комисията по възражения подписват декларация за осигуряване на поверителност и декларация за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.“

§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Срещу актовете на изпълнителния директор, съответно на заместник изпълнителния директор по чл. 10, ал. 1, т. 5 – 8 могат да се подават възражения пред комисията по възражения в 7-дневен срок от съобщаването им.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съставът на комисията по възражения се определя за всеки конкретен случай от председателя или от заместник-председателя на Съвета по акредитация и включва правоспособен юрист, членове на Съвета по акредитация и лица от списъка по чл. 11, ал. 6, т. 8. Членовете на комисията по възражения подписват декларация за осигуряване на поверителност и декларация за безпристрастност по смисъла на чл. 10, ал. 5.“

§ 15. Член 14 се отменя.

§ 16. В чл. 15, ал. 6 думите „не получават“ се заменят с „могат да получават“.

§ 17. В чл. 17, ал. 2, т. 1 и 2 думите „име – за физическото лице“ се заличават.

§ 18. В чл. 18, ал. 2 след думите „и се обнародват в“ се добавя „официалния раздел на“.

§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „да получи акредитация“ се добавя „преакредитация или разширяване на обхвата на акредитация“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „спазва изискванията“ се добавя „и предвидените срокове“.

3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се изменят така:

„(3) В срок до 30 дни от подаване на заявлението агенцията извършва оценка на възможностите си и компетентността си за неговото изпълнение и извършва проверка за пълнотата и редовността на представените документи по ал. 1, като в случай на непълнота или нередовност на заявителя се дават указания и се определя срок за отстраняването им.

(4) При установяване липса на възможности или на компетентност от страна на агенцията за извършване на акредитация по отношение на заявения обхват, местоположение на дейността, език, използван от заявителя, или други специфични условия във връзка с изискванията за акредитация или при неизпълнение на дадените указания, се отказва откриване на процедура и заявлението с подадените документи се връща на заявителя.

(5) В срок до 14 дни след установяване на пълнотата и редовността на всички необходими документи по ал. 1 агенцията съгласува със заявителя определения водещ оценител по конкретното заявление. След приемане на определения водещ оценител от лицето, желаещо да получи акредитация, агенцията открива процедура за акредитация.

(6) В случай на аргументирано неодобрение на определения водещ оценител агенцията отново извършва оценка на възможностите си за изпълнение на подаденото заявление и извършва действия по реда на ал. 3 – 5.“

4. В ал. 7 числото „18“ се заменя с „14“.

5. Създава се ал. 8:

„(8) Правата на лицето, подало заявление за акредитация, могат да се прехвърлят по реда на чл. 22, ал. 3.“

§ 20. Член 21 се отменя.

§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „дейностите по чл. 1, ал. 1“ се заменят с „дейности по оценяване на съответствието“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сертификатът за акредитация е поименен и не подлежи на преотстъпване или прехвърляне от страна на акредитираното лице.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Предоставената акредитация може да бъде прехвърляна при спазване изискванията на процедурата за акредитация на агенцията.“

§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код – за юридическо лице или едноличен търговец, или еквивалентни данни за чуждестранно юридическо лице;“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. вида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване и срок на валидност; обхватът може да бъде представен в приложение към сертификата;“.

3. Точка 8 се изменя така:

„8. номер и дата на приложението, ако има такова;“.

§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думата „тридневен“ се заменя със „7-дневен“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Обжалването по ал. 4 на заповеди, издадени по ал. 1 и чл. 35, ал. 1, не спира тяхното изпълнение.“

§ 24. В чл. 25 думите „изтичане на 6-месечен срок от отказа и“ се заличават.

§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „определени в издадените заповед и“ се заменят с „определени в издадения“.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Не по-късно от 8 месеца преди изтичане валидността на акредитацията лицето, което желае да получи преакредитация, подава заявление за преакредитация, което се разглежда по реда и в сроковете по чл. 19.

(3) При откриване на процедура съгласно чл. 19, ал. 5 агенцията извършва преакредитация по реда на чл. 20 в срок до изтичане валидността на сертификата на вече предоставената акредитация.“

3. В ал. 4 след думата „обстоятелства“ се добавя „по искане на лицето, подало заявление за преакредитация“.

§ 26. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:

„(1) Изпълнителният директор на агенцията издава сертификат за преакредитация или отказва преакредитация съответно по реда на чл. 20, ал. 6 и чл. 24, ал. 1.“

§ 27. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „по реда и в сроковете по чл. 19“.

2. В ал. 3 думите „регистриране на заявлението по ал. 1“ се заменят с „откриване на процедура по реда на чл. 19, ал. 5“.

§ 28. В чл. 30, ал. 1 думите „с мотивирана заповед“ и „или чл. 21“ се заличават.

§ 29. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Поддържане на акредитацията“.

§ 30. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Поддържането на акредитацията се извършва през целия срок на валидност на сертификата за акредитация.

(2) Поддържането на акредитацията включва надзор и други действия, извършвани от агенцията, с цел да се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията и процедурите за акредитация на агенцията и запазване на доверието в качеството на предлаганите от акредитираните лица услуги.

(3) Дейностите по поддържането на акредитацията се извършват по ред, определен в процедурите за акредитация на агенцията.“

§ 31. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „следните видове надзор“ се заличават.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. извънредна оценка при получена информация за настъпили промени в условията, при които е предоставена акредитацията, постъпили писмени сигнали за нарушения от страна на акредитирани лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово осведомяване, сигнали за некоректно позоваване на акредитацията, заблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали и други.“

§ 32. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) При констатиране на несъответствие на акредитираните лица или на кандидатите за акредитация с изискванията за акредитация и с процедурите на агенцията изпълнителният директор ограничава акредитирания или заявения за акредитация обхват, временно ограничава обхвата на акредитацията, спира, отказва или отнема акредитацията.

(2) Ограничаването на обхвата на акредитацията се извършва, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват, че акредитираното лице не съответства на изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това не влияе на възможността му да извършва дейността си по останалата част от обхвата или в срока на временното ограничаване на обхвата на акредитацията и акредитираното лице не успее да докаже възможността си да извършва дейностите, за които временно му е ограничена акредитацията.

(3) Временно ограничаване обхвата на акредитацията за срок до 6 месеца се извършва, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността му да извършва дейността си по останалата част от обхвата.

(4) Спиране на акредитацията за срок до 6 месеца се извършва, когато обективни доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват, че акредитираното лице не съответства на изискванията за акредитация и процедурите на агенцията и то не е предприело ефикасни и навременни коригиращи действия. Спиране на акредитацията е процес, при който акредитацията е временно невалидна.

(5) Отнемане или отказ от акредитацията се извършва, когато акредитираното лице или кандидатът за акредитация:

1. е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или кандидатства;

2. не изпълнява или не поддържа едно или повече от изискванията за акредитация, което води до заключение, че дейността на органа за оценяване на съответствието, компетентността му и системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество на предоставяните услуги, включително достоверността на издаваните от него документи;

3. в период на акредитация се позовава в дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;

4. издаде неистински или преправен документ, или документ с невярно съдържание;

5. компрометира агенцията със свои действия или бездействия;

6. в срока по ал. 4 не успее да докаже пред агенцията възможност да извършва дейностите, за които е акредитирано;

7. не заплаща услугите по акредитация съгласно утвърдения ценоразпис.“

§ 33. В чл. 35, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 36, за които не е необходимо становище от комисия по акредитация“.

§ 34. В чл. 36 накрая се поставя запетая и се добавя „придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него“.

§ 35. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него в 14-дневен срок от получаването на заповедта по чл. 35, ал. 1. Лице със спряна или отнета акредитация е длъжно да спре позоваването си на акредитацията, независимо дали е оспорило или не заповедта.

(2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него с ограничен или временно ограничен обхват.“

§ 36. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. (1) Лице, чиято акредитация е отнета, може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация.

(2) Орган по сертификация, чиято акредитация е отнета, трябва да оттегли/прекрати всички сертификати, предоставени под акредитация в рамките на два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в агенцията списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/прекратяване.“

§ 37. Член 39 се отменя.

§ 38. Член 40 се изменя така:

„Чл. 40. Който не изпълни задължението си по чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.“

§ 39. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“;

б) в т. 2 числото „2000“ се заменя с „4000“;

в) в т. 3 числата „3000“ и „5000“ се заменят съответно с „6000“ и „10 000“.

2. В ал. 2 думите „глоба или“ се заличават.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Неакредитирани от агенцията или от национален орган по акредитация на друга държава лица, които в своята дейност се позовават на акредитация за дейности по оценяване на съответствието, се наказват със:

1. глоба или с имуществена санкция в размер 2000 лв. – при първо нарушение;

2. глоба или с имуществена санкция в размер 4000 лв. – при повторно или системни нарушения.“

§ 40. Създава се чл. 41а:

„Чл. 41а. (1) Който извършва дейност по акредитация на органи за оценяване на съответствието в нарушение на разпоредбата на чл. 2, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 50 000 лв.

(2) При повторно или системни нарушения наказанието по ал. 1 е глоба или имуществена санкция в размер 75 000 лв.

(3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(4) Наказателните постановления се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 41. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

2. В § 1:

а) точки 2, 3 и 4 се отменят;

б) точка 5 се изменя така:

„5. „Организации на акредитирани лица“ са юридически лица с нестопанска цел, в които поне половината от членовете са акредитирани от агенцията лица.“;

в) точка 9 се отменя.

3. Създават се §1а и 1б:

„§1а. За целите на този закон се прилагат и определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

§ 1б. За целите на този закон се прилагат и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 42. Създаденият до влизането в сила на този закон Съвет по акредитация запазва своя статут и изпълнява функциите по чл. 11, като в срок до три месеца от влизането в сила на закона привежда дейността си в съответствие с неговите изисквания.

§ 43. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон дейността по акредитация да се приведе в съответствие с неговите изисквания.

§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 май 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4418