Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор
Дата на приемане 01/07/2010
Брой/година Държавен вестник 54/2010

 


УКАЗ № 181

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, приет от ХLI Народно събрание на 1 юли 2010 г.

Издаден в София на 7 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вът­решния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 2 изречение второ се заличава.

§ 2. В чл. 8, ал. 2 думата „договарят“ се заменя с „определят съвместно“.

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Вътрешният одит в публичния сектор се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и са нейни служители.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Дейността по вътрешен одит може да се възлага на физически лица, които не са служители на съответната организация. Лицата трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 числото „5“ се заменя с „10“.

2. В ал. 2 след думата „риска“ се добавя „направена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити“ и накрая се добавя „и в общини“.

3. Създава се ал. 3:

„(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 дейността по вътрешен одит може да се осъществява по реда на чл. 11, ал. 2.“

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „и вътрешният одитор по чл. 11, ал. 1, т. 2“ се заличават и думата „осъществяват“ се заменя с „осъществява“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и в лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Във връзка с изпълнение на одитен ангажимент за даване на увереност звеното за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити може да извършва проверки във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и на техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен. Проверките се извършват след писмено уведомяване и координиране с ръководството на структурите и лицата, в които ще се извършват.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:

„(2) Вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит.“

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „включва“ се добавя „служители и“, а думите „подходяща квалификация и опит“ се заменят с „образователна степен „магистър“, които имат най-малко 4 години стаж“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В общините може да се сформира одитен комитет с решение на общинския съвет.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „за своята работа“ се заменят с „в срок един месец след създаването му“.

4. Създава се ал. 4:

„(4) Правилата за работа на одитния комитет в общините се утвърждават от общинския съвет.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „докладите от одитните ангажименти“ се заличават.

§ 8. В чл. 19, ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.“

§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит се приравнява на длъжността „директор на дирекция“ в съответното ниво администрация.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите „по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2“.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 10. В чл. 24, т. 4 думата „техники“ се заменя с „процедури“.

§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 след думите „и от“ се добавя „председателя на“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Ръководителят на вътрешния одит в общината представя стратегическия и годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване и на общинския съвет.“

§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 1 думите „и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. докладва резултатите от одитните ангажименти, всички случаи на констатирани индикатори за измама, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията;“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Ръководителят на вътрешния одит в общината представя на общинския съвет докладите по ал. 1, т. 1, 3 и 4.“

§ 13. В чл. 29 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 накрая се добавя „или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Външните оценки по ал. 3 се извършват при условия и по ред, определени от министъра на финансите.“

§ 14. В чл. 30, ал. 2 думата „след“ се заменя с „в 14-дневен срок от“.

§ 15. В чл. 31, ал. 3 думите „работни документи“ се заличават.

§ 16. В чл. 34, ал. 4 думите „ръководителя на одитния комитет“ се заменят с „председателя на одитния комитет“.

§ 17. В чл. 36 след думата „ангажимент“ се добавя „за даване на увереност“ и думите „одитния подход и техники, вид и обем на проверките“ се заличават.

§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „докладват“ се заменя с „представят“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За изпълнението на всеки одитен ангажимент за даване на увереност се изготвя одитен доклад, който включва резюме, цели и обхват на ангажимента, констатации, изводи и препоръки.“

§ 19. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:

„(1) Ръководителят на организацията утвърждава план за действие във връзка с дадените в одитните доклади препоръки, който предоставя на ръководителя на вътрешния одит.“

§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 4 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и предприетите действия от ръководителя на организацията и ръководителя на вътрешния одит“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 изготвя и представя на ръководителя на организацията в срок до 20 февруари на следващата година обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Ръководителят на организацията изпраща доклада по ал. 4 на министъра на финансите в срок до 28 февруари на следващата година.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 21. В чл. 41 т. 1 се изменя така:

„1. одити на системите и одити на операциите по всички оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по програми ИСПА/Кохезионен фонд и САПАРД;“.

§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 – 4“ и думите „и да притежават две години стаж в областта на вътрешния или външния одит“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 4“.

§ 23. В чл. 46а ал. 5 се отменя.

§ 24. В чл. 51 думата „редовни“ се заличава.

§ 25. В чл. 52 след думите „чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се добавя „и ал. 2“.

§ 26. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За явяване на изпит, за издаване на сертификат или дубликат на сертификата се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 27. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. Министърът на финансите издава наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност.“

§ 28. След чл. 54 се създава глава седма „Административнонаказателни разпоредби“ с чл. 55 и 56:

„Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 40, ал. 1 и 4 ръководителите на вътрешния одит се наказват с глоба от 200 до 600 лв.

(2) Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, получили годишни доклади за дейността по вътрешен одит и неизпълнили задължението за изпращането им на първостепенния разпоредител в срока по чл. 40, ал. 3, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв.

(3) Ръководители на организации, получили обобщени годишни доклади за дейността по вътрешен одит и неизпълнили задължението за изпращането им на министъра на финансите в срока по чл. 40, ал. 5, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв.

Чл. 56. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 55 се съставят от длъжностни лица от звеното по чл. 47, ал. 2, определени от министъра на финансите.

(2) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 55 се издават от министъра на финансите.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 29. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 6:

„6. „Валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор“ са сертификатите Certified Internal Auditor (CIA) и Certified Government Auditing Professional (CGAP), чиято валидност се удостоверява от издателя на сертификатите – Insitute of internal auditors, международната професионална организация на вътрешните одитори.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 30. Изискването към одиторите, извършващи специфични одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз, за притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ влиза в сила от 1 януари 2011 г.

§ 31. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите издава наредбата по чл. 53а.

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет одобрява тарифата по чл. 53, ал. 2.

§ 32. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г.) в чл. 9 ал. 4 се отменя.

§ 33. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) в чл. 4 се създава ал. 3:

„(3) Общото ръководство и контрол върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на финансите или от определен от него заместник-министър.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5684