Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Име на законопроекта ЗИД на Закона за храните
Дата на приемане 21/07/2010
Брой/година Държавен вестник 59/2010

 


УКАЗ № 218

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за храните, приет от ХLI Народно събрание на 21 юли 2010 г.

Издаден в София на 28 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23 и 25 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4а се създава ал. 4:

„(4) Забранява се влагането на продукти и съставки, които се състоят, съдържат или са произведени от ГМО при производството на детски храни.“

§ 2. Създава се чл. 9а:

„Чл. 9а. Забранява се рекламирането на генетично модифицирани храни чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца или които представят деца, употребяващи тези храни, и/или са предназначени за детска аудитория.“

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Директива 2001/18/ЕО“ се добавя „наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1830/2003“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случай че храната съдържа или се състои от ГМО в съотношение над допустимата прагова норма, определена в Регламент (ЕО) № 1830/2003, видът, количественото съдържание, уникалният идентификатор на ГМО и думите „Съдържа ГМО“ задължително се изписват на опаковката с размер не по-малък от 25 на сто от опаковката, с главни букви, с контрастен на останалата част от текста цвят.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Създава се ал. 5:

„(5) Условията и редът, при които храните могат да носят етикет „БЕЗ ГМО“, се определят с наредбата по ал. 4.“

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) Към заявлението по ал. 3 производителите на храни прилагат декларация по образец, удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО при производство на храни в обекта.

(5) Алинея 4 не се прилага за търговците, включително заведенията за обществено хранене.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“, а думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.

4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.

6. Досегашната ал. 9 става ал. 11.

§ 5. В чл. 12а, ал. 2 думите „ал. 7 и 8“ се заменят с „ал. 9 и 10“.

§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.

§ 7. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. информацията по чл. 12, ал. 4;“.

2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.

§ 8. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „т. 2, 3, 5, 6 и 7“.

§ 9. Създава се чл. 19б:

„Чл. 19б. (1) Продажбата на генетично модифицирани храни се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 10, ал. 4.

(2) Забранява се разпространението и продажбата на генетично модифицирани храни в детските ясли, детските кухни, детските градини и училищата.“

§ 10. В чл. 21а се създават ал. 4 и 5:

„(4) Производителите изискват и съхраняват резултати от лабораторни анализи, представени по чл. 23з и изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003, за доставените генетично модифицирани съставки и добавки, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, предназначени за влагане в храните.

(5) Производителите вземат проби с цел удостоверяване на съответствието със заявената информация по чл. 12, ал. 4 с периодичност, определена във внедрената система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки по чл. 18, ал. 1.“

§ 11. В чл. 23, ал. 2 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.

§ 12. В чл. 23а, ал. 1 се създава т. 6:

„6. поддържа електронен регистър за дейността си в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“

§ 13. В чл. 23в, ал. 5, т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 14. В чл. 23е, ал. 5, т. 2, буква „д“ и в т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 15. В чл. 23з се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „в писмен вид“ се добавя „в придружаващите партидата документи и на етикета на продукта“.

2. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“, а след думите „Регламент 1829/2003“ се добавя „и Регламент (ЕО) № 1830/2003“.

§ 16. В чл. 24 се създава ал. 4:

„(4) При внос на храни, съдържащи или състоящи се от ГМО, вносителят задължително представя информацията в придружаващите партидата документи за вида и количественото съдържание на ГМО.“

§ 17. В чл. 27 се създава ал. 5:

„(5) Официалният контрол се извършва и по сигнали и жалби на граждани. При установени нарушения, за които са дадени предписания или наложени глоби или имуществени сан­кции, производителите и търговците заплащат такса за извършената проверка в размер, утвърден с тарифа по чл. 36в.“

§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „15 000“ се заменя с „25 000“.

2. В ал. 2 числото „35 000“ се заменя с „50 000“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 19. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон производителите на храни подават декларацията по чл. 12, ал. 4 за регис­трираните обекти за производство на храни.

(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон производителите на храни привеждат внедрените системи за управление на безопасността на храните или системи за анализ на опасностите и критични контролни точки в съответствие с изискванията на този закон.

§ 20. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 50, ал. 1 след думата „Нарушенията“ се добавя „по чл. 48 и 49“.

2. Създава се чл. 51:

„Чл. 51. (1) На преработвател или изкупвач, одобрен по схема за подпомагане на земеделски продукти съгласно регламент на Европейския съюз или наредба, издадена на основание на този закон, който не изпълни задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията на схемата, в продуктите или в сроковете, определени в регламента или наредбата, се налага имуществена санкция. Размерът на имуществената санкция е от 100 до 500 лв. за всеки хектар земеделска земя, от който е добита непреработената продукция.

(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на определени от министъра на земеделието и храните служители, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 21. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42 и 50 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8 се създава ал. 9:

„(9) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не допускат участието му в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни.“

2. В чл. 45 се създава ал. 14:

„(14) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, който наруши чл. 8, ал. 9, се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение – с глоба от 500 до 1000 лв.“

3. В чл. 46, ал. 2 думите „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11 и 12“ се заменят с „чл. 45, ал. 5, 6, 8, 10, 11, 12 и 14“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6208