Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество
Дата на приемане 20/10/2010
Брой/година Държавен вестник 86/2010

 


УКАЗ № 296

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за транс­гранично полицейско сътрудничество, приет от ХLI Народно събрание на 20 октомври 2010 г.

Издаден в София на 27 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество, подписано на 9 юни 2010 г. в София.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8492