Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на приемане 07/07/2010
Брой/година Държавен вестник 55/2010

 


УКАЗ № 188

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет от ХLI Народно събрание на 7 юли 2010 г.

Издаден в София на 14 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 се създава т. 45:

„45. „Място на директна доставка“ е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава членка.“

§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 12б:

„12б. получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка;“.

§ 4. В чл. 24, ал. 3 след думата „потребители“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 5. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите „чл. 27, ал. 7, 8 и 10“ се заменят с „чл. 27, ал. 7 и 8“.

§ 6. Член 25а се отменя.

§ 7. В чл. 26 се създава ал. 3:

„(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове, използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от които се извършва зареждането, като дан­ните от тях се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници“.“

§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „по жалбата в 14-дневен срок“ се заменят с „в 45-дневен срок от датата на получаването й“.

2. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона“.

3. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.“

4. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.

5. Създава се ал. 12:

„(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.“

§ 9. В чл. 32, ал. 1 т. 7 се отменя.

§ 10. В чл. 33, ал. 1 т. 6 се отменя.

§ 11. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „литра“ се заменя с „кг“.

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.

(5) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.“

§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Ставката за тежки горива по чл. 33, ал. 1, т. 2, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.“

§ 13. Създава се чл. 39а:

„Чл. 39а. При промяна на акцизната ставка по чл. 39 новата акцизна ставка влиза в сила не по-рано от два месеца от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.“

§ 14. Член 45 се отменя.

§ 15. В чл. 48 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 9:

„9. точно местонахождение на мястото на директна доставка.“

2. В ал. 2 се създават т. 19 и 20:

„19. договор или друг документ с лицето – получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;

20. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.“

3. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.

(5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.“

§ 16. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 11:

„11. точния адрес на мястото на директна доставка.“

§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Не се смята за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:

1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и

2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 18. В чл. 64, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „не по-късно от три месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол“.

§ 19. В чл. 67 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 накрая се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател“.

2. В т. 4 след думите „до данъчен склад“ се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател“.

§ 20. В чл. 68, ал. 2, т. 3 след думите „данъчен склад“ се добавя „или място на директна доставка“.

§ 21. В чл. 71, ал. 2 след думата „склада“ се добавя „или мястото на директна доставка“.

§ 22. В чл. 73а, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 4 след думата „склад“ се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател“.

2. В т. 5 след думите „до данъчен склад“ се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател“.

§ 23. В чл. 73б, ал. 3, т. 3 след думите „данъчен склад“ се добавя „или място на директна доставка“ и се създава изречение второ: „Митническите органи разрешават вдигане на стоките след поставянето им под режим отложено плащане на акциз.“

§ 24. В чл. 74 в текста преди т. 1 след думите „в чийто данъчен склад“ се добавя „или място на директна доставка“.

§ 25. В чл. 76 след думите „в чийто данъчен склад“ се добавя „или място на директна доставка“.

§ 26. В чл. 80, ал. 1 думата „или“ се заменя с „и/или“.

§ 27. В чл. 83 ал. 8 се отменя.

§ 28. В чл. 83г, ал. 1 думата „или“ се заменя с „и/или“.

§ 29. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „моторно гориво“ се добавя „или са освободени от облагане с акциз“.

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:

„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за всички видове газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, когато е предназначен за получаване на други енергийни продукти, които се облагат със ставка, по-ниска от ставката за моторно гориво, или са освободени от облагане с акциз.

(3) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на тези за частни развлекателни плавания, при условие че газьолът е маркиран.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1, 2 и 3“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 във всички търговски и първични счетоводни документи задължително се вписва „маркирано гориво за отопление“, съответно „маркирано гориво за плавателни средства“ или „енергиен продукт, съдържащ маркиран газьол“ и номер на анализния сертификат и/или протокол за маркирането на съответната партида.“

§ 30. В чл. 94 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „керосин“ се добавя „независимо от концентрацията или комбинацията на маркиращите вещества“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство.“

§ 31. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „по чл. 121“ се добавя „и чл. 153, ал. 5“.

2. В ал. 3 думите „т. 1“ се заличават, а след думите „митническо управление“ се добавя „или от директора на Агенция „Митници“.

§ 32. В чл. 108а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и се отнема разрешението за срок три години, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата“ се заличават.

§ 33. В чл. 114 думите „на чл. 61“ се заменят с „на чл. 103а, ал. 1, 3, 4 и 5“.

§ 34. Създава се чл. 122а:

„Чл. 122а. (1) Лице, което направи опит за манипулиране или демонтиране или манипулира, или демонтира техническите устройства по чл. 102, ал. 3, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв., а имуществената санкция – в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 лв.“

§ 35. В чл. 124 след думите „В случаите на нарушения по“ се добавя „чл. 108а“ и се поставя запетая.

§ 36. В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Наказанието по ал. 1 и 2 не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 106 от 2008 г.) § 18 от заключителните разпоредби се отменя.

§ 38. В Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 105 от 2006 г.) § 79 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. За предадените до влизането в сила на този закон бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и 8 в компетентното митническо учреждение акцизът се прихваща или се възстановява при условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и 11 от същия член.

§ 40. За започнала процедура по отменения чл. 25а платеният акциз се прихваща или възстановява при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.

§ 41. (1) Лицата по чл. 26, ал. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници“.

(2) Извън случаите по § 81, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) лицата, които са спазили срока по § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (ДВ, бр. 15 от 2010 г.), привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници“ в срок до:

1. три месеца от датата на изготвяне на протокол по чл. 52, ал. 4 от наредбата;

2. първи септември 2010 г. – за лицата, които използват средства за измерване и контрол, едновременно отчитащи показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато.

(3) Лицата по ал. 2 могат да продължат дейността си до влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ или на началника на компетентното митническо учреждение относно промяна на издадения лиценз за управление на данъчен склад или регистрация и/или за съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от три месеца от влизането в сила на този закон.

§ 42. (1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че нарушителят сключи споразумение по реда на чл. 107з в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения, за които има влязло в сила наказателно постановление до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че наложената имуществена санкция е заплатена или бъде заплатена в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 43. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г.) в чл. 211и, ал. 5 думите „местонахождението й“ се заменят с „местонахождението на органа, издал постановлението“.

§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5788