Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
27/09/2006
1. Закон за оттегляне на декларации по Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на Протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медиацията.

3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

4. Декларация на Народното събрание на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

5. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.

6. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни.

7. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини