Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите
31/01/2007
Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на инвестициите

На заседанието си на 31 януари 2007 г. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Министерски съвет. С тях се цели да се изпълнят приоритетите и задачите в стратегията за насърчаване на инвестициите и в програмата на правителството за стимулиране на инвестициите "на зелено" и разширение на производствата. Стремежът е да се насърчат инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и да се преодолеят регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие.

Народното събраие прие на второ четене част от разпоредбите на Закона за електронните съобщения. С тях се цели създаването на условия за развитие на конкуренцията при осъществяването на електронни съобщения чрез осигуряването на възможности за потребителите да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения. Друга цел е да се подкрепят интересите на гражданите чрез високо ниво на защита на потребителите в техните отношения с доставчиците, като се осигуряват прости и финансово достъпни процедури за разрешаване на спорове. Законът гарантира и по-високо равнище на защита на личните данни и неприкосновеността в областта на електронните съобщения.

Парламентът прие на първо четене Закона за електронно управление, внесен от Министерския съвет. Законът поставя основата за реформа на работата на администрацията при използването на новите информационни технологии, съвместното използване на хартиени и електронни документи и урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Целта на направените промени е да се хармонизира българското законодателство с правото на ЕС в областта на капиталовите пазари.

Парламентът прие на първо четене законопроект за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ, внесен от Министерски съвет. Активите, пасивите, архивът, правата и задълженията на Агенцията за чуждестранна помощ ще преминат към Министерството на труда и социалната политика.

Парламентът гласува решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по втория проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини