Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол
15/02/2008

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол

15 февруари 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 15 февруари 2008 г. на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които предвиждат отмяна на забраната за продажба на лечебните заведения. В забранителния списък за приватизация се прибавят лечебни заведения с национално значение - многопрофилни, университетски и специализирани болници. Със 154 гласа "за", 14 "против" и девет въздържали се, депутатите приеха законопроекта, внесен от Министерския съвет. Той предвижда при приватизация на лечебни заведения приватизираното търговско дружество да бъде длъжно да извършва лечебни или социални дейности за срок от 15 години. Към забранителния списък за приватизация ще бъдат прибавени нови осем дружества, сред които "Мини Марица Изток". От списъка ще бъдат извадени 39 държавни дружества, сред които "Автомагистрали",  "Техноекспортстрой" и безмитните зони.

Предвижда се още паричните постъпления от приватизацията на обособени части на лечебните заведения да се превеждат по сметка на лечебното заведение, да остават негова собственост и да могат да се ползват само за финансиране на дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейността му, след одобрение на собственика на капитала му.

След прегласуване, 104-ма депутати подкрепиха промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесени от Петя Гегова, Марина Дикова и Олимпи Кътев, 14 бяха против и 65 се въздържаха.

Останалата част от пленарното заседание беше посветена на парламентарен контрол.

Подкомисията по усвояването на средствата по ЕС към Комисията по европейските въпроси проведе на 14 февруари 2008 г. изслушване и направи анализ на състоянието на Оперативна програма по Рибарство и Аквакултури. На заседанието присъстваха и.д. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Антон Дочев, Димитър Димитров – началник отдел и Милко Марков – началник сектор Управление на средствата по Европейски фонд Рибарство.

В приетото от подкомисията становище се посочва:

“От проведеното изслушване и анализ на акредитираната агенция по Европейския фонд за рибарство – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за състоянието на Оперативна програма по Рибарство и Аквакултури, следва да се направи извода, че съществува реална опасност Република България да не успее да усвои пълния размер на предвидените средства.

В тази връзка е необходимо в спешен порядък да се извършат всички дейности за финализиране на процеса по подготовка за стартиране на мерките по Оперативна програма Рибарство и Аквакултури. Мониторингът на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще продължи на месечна база.

С оглед изготвянето на шестмесечния Доклад за дейността на агенцията, като част от цялостния доклад за всички европейски фондове, чрез Министерството на земеделието и продоволствието, да бъдат предоставяни на Подкомисията по усвояването на средствата от ЕС информация относно напредъка по усвояването на средства по Оперативна програма “Рибарство и аквакултури”, както и същата в табличен вид по мерки и договорени средства.

За бързото стартиране на мерките за финансиране по Европейския фонд за рибарство е необходимо да бъде предоставена възможност от ИАРА - съответните наредби да бъдат цялостно изготвени за одобрение от Министъра на земеделието и продоволствието и обнародване в Държавен вестник, както е предвидено в Закона за рибарство и аквакултури”.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини