Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Държавата да субсидира заетост и обучение на безработни майки с деца от три до пет години за период до 12 месеца, реши парламентът
22/02/2008

Държавата да субсидира заетост и обучение на безработни майки с деца от три до пет години за период до 12 месеца, реши парламентът

22 февруари 2008 г.

На заседанието си на 22 февруари 2008 г. Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Измененията предвиждат държавата да субсидира заетост и обучение на безработни майки с деца от три до пет години за период до 12 месеца. За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни майки с деца от три до петгодишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя ще се предоставят средства за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца. Според закона размерът на предоставяните средства по отделни програми и мерки за заетост се определя ежегодно с Националния план за действие по заетостта.

Парламентът обсъди на първо четене законопроекта на Министерския съвет за отговорността за предотвратяване  и отстраняване на екологични щети. Той предвижда при настъпване на екологични щети операторът да информира незабавно компетентния орган и да предприеме всички мерки за контрол и отстраняване на замърсителите и други фактори, довели до екологични щети. Според проекта компетентните органи са министърът на околната среда, директорите на регионалните инспекции по околна среда и водите на басейновите дирекции и на националните паркове.

Във времето за парламентарен контрол министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова представи пред Народното събрание приоритетите и очакванията от националния план за заетост за 2008 г. във връзка с насрочените за днес разисквания по питането на народния представител Донка Михайлова за плана по заетостта. Националният план за действие по заетостта през 2008 г. е осмият национален план, насочен към повишаване на заетостта, към подобряване на функционирането на пазара на труда и качеството на работната сила. Основните приоритети включват осигуряване на необходимата квалифицирана работна сила за удовлетворяване на търсенето на труд от работодателите чрез учене през целия живот; повишаване на знанията и уменията на заетите с цел по-висока адаптивност към изискванията на новите технологии и по-висока производителност на труда; активизиране на безработните от неравнопоставените групи за обучение и заетост и повишаване на тяхната пригодност за заетост. Сред целите му са и повишаване на сигурността на работното място, както и ефективна интеграция на страната на европейския трудов пазар.

С 86 гласа "за" и 149 "против" Народното събрание отхвърли на заседанието си вота на недоверие към правителството, внесен от опозицията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини