Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът одобри мерките и програмите в Националния план за действие по заетостта за 2008 година
28/02/2008

Парламентът одобри мерките и програмите в Националния план за действие по заетостта за 2008 година

28 февруари 2008 г.

Народното събрание одобри на заседанието си на 28 февруари 2008 г. мерките и програмите в Националния план за действие по заетостта за 2008 г., като прие проекторешение във връзка с питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова за националния план по заетостта. С приемането на проекта за решение Народното събрание задължава Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта да работят за подобряване на качествените параметри по заетостта, ефективната използваемост на наетите по програми за заетост и последователното прилагане на принципите на Лисабонската стратегия.

Народните представители приеха на първо четене законопроекта на Министерския съвет  за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Той предвижда при настъпване на екологични щети операторът да информира незабавно компетентния орган и да предприеме всички мерки за контрол и отстраняване на замърсителите и други фактори, довели до екологични щети. Според проекта компетентните органи са министърът на околната среда, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции и на националните паркове. Целта е при настъпили екологични щети природните ресурси като защитените видове и водите да бъдат възстановени до базисно състояние, а при екологични вреди върху почвите оздравителните мерки да се прилагат до отстраняване на рисковете за човешкото здраве.

Парламентът ратифицира договор между България и Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 8 ноември 2007 г. в столицата на Катар - Доха. Целта на договора е да се създадат благоприятни условия за интензивни стопански връзки между двете страни и за развитието на научно-техническото сътрудничество.

Народното събрание прие на заседанието си на първо и второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които предвиждат отпадането на текстове от закона, регламентиращи контрола на радиочестотния спектър, разпределен за нуждите на националната сигурност и отбраната на България. Промените се налагат поради необходимостта нормите да бъдат приведени в съответствие с тези на Закона за Държавната агенция "Национална сигурност".

Народните представители приеха на първо и второ четене законопроект на Министерския съвет за допълнение към закона за чужденците, на първо и второ четене промени в Закона за Консултативния съвет за национална сигурност, на първо четене изменения в Закона за СРС и в Закона за устройство на територията (ЗУТ), на първо и второ четене изменения в закона за митниците, на първо четене промените в Закона за защита на класифицираната информация и поправка в закона за борба с трафика на хора, на първо четене законопроекта на Министерския съвет за опазване на околната среда, на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на първо и второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, на първо четене изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, на първо четене изменения в  Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, на първо четене изменение в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини