Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проект на декларация, с която народните представители да заявят ангажираността и волята си за решаване на проблемите на децата, лишени от родителска грижа, ще предложат участниците в националната кръгла маса за грижата за децата в риск
17/06/2008

Проект на декларация, с която народните представители да заявят ангажираността и волята си за решаване на проблемите на децата, лишени от родителска грижа, ще предложат участниците в националната кръгла маса за грижата за децата в риск


17 юни 2008 г.


Проект на декларация на Народното събрание, с която народните представители да заявят ангажираността и волята си за решаване на проблемите на децата, лишени от родителска грижа, ще предложат участниците в националната кръгла маса «Прагматично за децентрализацията и деинституционализацията на домовете за деца, лишени от родителски грижи». Във форума, който се проведе на 17 юни 2008 г. в Народното събрание, участваха депутати, министри, представители на ангажираните със закрилата на децата държавни институции и на неправителствени организации.


При откриването на дискусията народният представител Фатме Илияз отбеляза, че заедно с народния представител Евгения Живкова са инициирали форума, продиктувани от убеждението, че Народното събрание като орган, който задава законовата рамка на всяка реформа, трябва да се включи в конструктивния дебат за бъдещето на домовете за деца, лишени от родителска грижа. Целта ни е кръглата маса да излезе с конкретни препоръки към държавните институции и за предстоящи законодателни промени, добави тя. Амбицията ни е на форума да се очертае реалния кръг от проблеми, докъде се е стигнало по решаването им и то в присъствието на всички страни, които обикновено се изказват поотделно и така избягват диалога помежду си, подчерта Фатме Илияз.


Заместник-председателят на парламентарната комисия по образованието и науката Валентина Богданова приветства участниците в кръглата маса от името на председателя на Народното събрание Георги Пирински, под чиито патронаж се проведе дискусията. В него председателят на парламента подчертава, че днес изключително много се нуждаем от точна социална диагноза на проблемите на децата в риск, от конкретна програма и от координация при изпълнение на основната цел – децата, отглеждани в специализирани институции, да намерят свой дом в грижовна семейна среда. Той посочива, че предприетите стъпки и положените усилия за подобряване на грижата за децата в България са дали определен резултат и от 12 609 деца, отглеждани в институции през 2001 г., броят им е намалял до 8 019 деца в края на 2007 г. Въпреки това Георги Пирински отбелязва, че за страна като България - с нисък относителен дял детско население (под 20 процента), това е значителен брой.


Кръглата маса има сериозната задача да обсъди реалните проблеми и възможните стратегии за намиране на ефективните решения на въпроса как да се осигури ново качество на грижата за децата в риск в България, подчертава председателят на Народното събрание. За да се постигне това обаче са необходими компетентно обсъждане на въпроса и съвместни действия на държавните органи и неправителствения сектор, допълва той.


На форума министърът на правосъдието Миглена Тачева представи доклад на междуведомствена работна група във връзка със законодателството за закрила на детето. Тя подчерта, че в областта на детската закрила действат много и различни по степен нормативни актове, което прави системата за превенция и контрол неефективна, а част от функциите на отговорните институции се припокриват и не може да се осъществява добра координация. По думите на правосъдния министър е необходимо да бъдат конкретизирани правомощията и отговорностите на всички органи по закрила на детето и да се прецизира субординацията в процеса на осъществяваните политики и дейности, свързани с гарантиране правата на детето.

Правомощията и компетенциите по ръководство, координиране и контрол на лицата и институциите, ангажирани с политиките за деца, трябва да се осъществяват от един централизиран орган, включително и с помощта на изграден към него за целта инспекторат, е записано в изводите на доклада. В него се отбелязва, че едно от задълженията на този орган трябва да бъде изграждането и поддържането на единна информационна система, структурираща на едно място информация за закрилата и грижата на всички деца в страната.

Във форума участваха заместник-министъра на труда и социалната политика Иванка Христова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ширин Местан. На кръглата маса от неправителствения сектор поставиха въпроса за възможността за разсиновяване и поискаха тя да се преосмисли. Като друго препятствие пред осиновяването на деца от домовете беше посочено непълното или неизрядно досие на децата. Участниците в дискусията се запознаха с резултатите от мониторинг на УНИЦЕФ за състоянието на домовете в България.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини