Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание реши срокът за получаване на социални помощи да бъде една година, считано от 1 юли 2008 г.
19/06/2008
Народното събрание реши срокът за получаване на социални помощи да бъде една година, считано от 1 юли 2008 г.

На заседанието си на 19 юни 2008 г. Народното събрание прие изменения в Закона за социалното подпомагане. Според поправките срокът за получаване на социални помощи ще бъде една година. Досега срокът за непрекъснато получаване на социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст беше 18 месеца. Очаква се, че прекратяването на месечните социални помощи след изтичането на 12-месечния период на непрекъснатото им получаване ще стимулира личната инициатива на тази категория лица да се реализират на пазара на труда. През едногодишния период те могат да използват пълноценно възможностите, които им се предоставят в Националния план за действие по заетостта. Промяната влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Народното събрание обсъди на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Измененията предвиждат разрешаване приватизацията на лечебни заведения с държавно и общинско участие и на обособени части от тях. Предлага се в забранителния списък за приватизация да бъдат включени 66 лечебни заведения с национално значение - многопрофилни, университетски и специализирани болници.

Народното събрание избра Яшар Шабан за заместник-омбудсман на Р България до 12 април 2010 г.

Парламентът прие на първо четене предложените от Министерски съвет промени в Закона за концесиите. Измененията предвиждат двойно да се увеличи максималният срок за предоставяне на морски плаж на концесия - до 20 години. В законопроекта се предвижда още като принадлежност към обекта на концесията да могат да се включват прилежащата акватория с широчина не повече от 200 м, островите, включително и изградените от човешка дейност, и брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения. Когато при изтичане на крайния срок на концесията за съответния морски плаж е открита процедура за предоставяне на нова концесия, без да е сключен договор, срокът на действащия договор да се удължава до влизането в сила на новия, гласят още промените. С измененията се допуска възможността за предоставяне на морските плажове под наем за срок до 5 години.
.
Народното събрание ратифицира Конвенцията за определяне Устава на Европейските училища. Това е основният документ, който регламентира структурата, организацията, управлението и функционирането на системата на Европейските училища.
Европейските училища са верига от учебни заведения, в които се обучават децата на служителите в европейските институции. Пълноправното членство на България във веригата на Европейските училища ще обогати културното и езиково многообразие в ЕК и ще утвърди българския език сред езиците на Общността, се посочва в документа.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини