Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински участва в Централноевропейската среща на председателите на парламенти
27/09/2008

Георги Пирински участва в Централноевропейската среща на председателите на парламенти

27 септември 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински участва в Срещата на председателите на парламенти на страните от Централна Европа, прибалтийските държави, България и Румъния. Форумът, чийто домакин бе Сенатът на Чешката Република, се проведе на 27 септември 2008 г. в Прага. Темата на срещата беше „Нови форми на сътрудничество между националните парламенти в Европейския съюз”.

Форумът беше открит от председателя на Сената на Чехия Пршемисъл Соботка в заседателната зала на Сената. С приветствие към участниците се обърна министър-председателят на Чехия Мирек Тополанек.

На срещата в Прага председателите на парламенти обсъдиха перспективите за по-нататъшната интеграция на Европа, бъдещето на Договора от Лисабон, както и възможностите за по-тясно сътрудничество между националните парламенти в навечерието на Чешкото председателство на Европейския съюз.

Националните парламенти имат нова отговорност по Лисабонския договор, а именно – да преценят кои директиви и законови актове трябва да се приемат на равнище на общността – от Европейския съвет, от Съвета на министрите и кои – напротив, трябва да останат в правомощията на отделните държави, заяви в Прага Георги Пирински пред представители на българските медии. Това е една нова, много съществена роля на парламентите, защото в крайна сметка става дума докъде преценяваме, че нашият национален интерес и нашето законодателство предполага ние да си взимаме решения и откъде вече действително трябва да отдадем предпочитания на общностния интерес, подчерта председателят на Народното събрание. Той допълни, че за тази цел изключително важно е да има много добра комуникация и взаимна информираност с другите национални парламенти, защото всичките 27 страни сега са изправени именно пред това предизвикателство.

ИЗКАЗВАНЕ
на председателя на Народното събрание на Република България Георги Пирински на Срещата на председатели на парламенти на държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа

Прага, 27 септември 2008 г.

Господин председател на Сената,
Господин председател на Камарата на представителите,
Уважаеми колеги,
Дами и господа,

Позволете преди всичко да изразя най-дълбоката ни благодарност към нашия любезен домакин председателя Соботка за неговата навременна инициатива за провеждането на тази среща и за великолепното гостоприемство, което той така щедро ни предложи в бляскава Прага.

Първоначално, през месец февруари, ние бяхме поканени за дискусия по ролята на националните парламенти след приемане на Лисабонския договор, имайки предвид, че предстои Чешката република да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2009 г. Впоследствие, в светлината на настъпилите събития бе предложена промяна на темата, а именно – тя да стане „Нови форми на сътрудничество на националните парламенти в Европейския съюз”. На свой ред, през последните дни, след други нови развития, ние получихме предложения, които се отнасят не до форми на сътрудничество, а до въпроси на външната политика.

Колеги, ние напълно споделяме становището, че нашите национални парламенти са изправени пред нова отговорност, която следва да поемат в нашия развиващ се Съюз, отнасяща се до предизвикателствата на субсидиарността и пропорционалността. Ние всички пределно ясно съзнаваме, че сме длъжни да осигурим демократичното функциониране на Европейския съюз като единствения начин той да стане по-оперативен и ефикасен, както председателят Соботка се изрази в приветствените си думи вчера вечер.

Ето защо, ние подкрепяме предложението парламентите на държавите – членки на ЕС от Централна и Източна Европа да развият нови формати за обмен и консултации като начин успешно да се справят с предизвикателствата, пред които сме изправени, за да може Европейският съюз все по-резултатно да служи на интересите и очакванията на нашите народи, както и да приветства нови страни-членки в бъдеще.

Обсъждането на нови начини за взаимодействие следва в пълна степен да отчита и да се осъществява в общия контекст на все по-важните заседания на Конференцията на председателите на парламентите от Европейския съюз, както и на дейността в рамките на КОСАК. Освен това, нашите парламенти се включиха в нови форми на взаимодействие с Европейския парламент във формата на съвместни парламентарни заседания.

Ние също подкрепяме инициативите за насърчаването на по-динамични отношения с Европейската комисия и съответните области от интерес, посочени в проекто-декларацията. Не по-малко съществено е разгръщането на същия вид взаимодействие с националните органи на изпълнителната власт в съответствие с онова, което в проекта е формулирано като партньорски и кооперативен модел на взаимоотношения.

В същото време ние сме на мнение, че текстовете, включени в точки от V до VІІІ от предложения финален документ, засягат въпроси, които не са нови форми на сътрудничество, а по-скоро външнополитически въпроси, които са отговорност основно на кабинетите. Ето защо тези въпроси биха могли да намерят място в отделно изявление във формата на заключения на председателя.

Господин председател,
Дами и господа,

Бих искал отново да подчертая колко високо оценяваме тази извънредно ценна възможност да обсъдим как нашите парламенти да допринесат в значително по-голяма степен за изграждането на Съюз, който е все по-ефикасен и отворен към въжделенията на нашите граждани. Бих искал също в заключение да изразя нашите най-добри пожелания за истински продуктивно и ефективно предстоящо чешко председателство на ЕС.

Благодаря за вниманието.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини