Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които се въвеждат облекчения в регулаторните режими
12/03/2009

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които се въвеждат облекчения в регулаторните режими

12 март 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 12 март 2009 г. на първо четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с които се въвеждат облекчения в регулаторните режими, засягащи търговията с ветеринарномедицински продукти и превоза на животни. Законопроектът предвижда лицензионните режими за търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти, както и за превоз на животни, да се променят на регистрационни. По този начин компетентният орган няма да има право на преценка по целесъобразност на регистрацията на съответната дейност, а ще бъде задължен да извърши регистрацията при спазване само на изискванията за законосъобразност, пояснява вносителят. В законопроекта са посочени регламентите, отнасящи се до ветеринарномедицинската дейност, органите, които следва да контролират изпълнението им, както и административнонаказателната отговорност за нарушителите.

В законопроекта са включени и изисквания относно държавния ветеринарно-санитарен контрол върху безопасността на храните. В преходните и заключителните разпоредби са предвидени промени в Закона за храните, с което се избягва разделянето на правната уредба относно осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол в два закона, дублиране на разпоредби и противоречия между правни норми, отнасящи се до една и съща дейност, поясняват от правителството. Според правителството по този начин в Закона за храните ще останат общите разпоредби относно храните, а специалният Закон за ветеринарномедицинската дейност ще урежда държавния ветеринарно-санитарен контрол върху безопасността на храните от животински произход.

Парламентът гласува да бъде създадена временна парламентарна комисия за промени в изборното законодателство и избирателната система и прие на първо четене два законопроекта за промени в Закона за държавната собственост, на първо четене промени в Закона за туризма и на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Народните представители приеха на второ четене законопроекта за платежните услуги и платежните системи, на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт и на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, внесени от Татяна Дончева и група народни представители, на първо четене промени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, както и Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли до 20 декември 2008 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини