Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение
03/09/2009

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение

3 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 3 септември 2009 г. на първо четене промени в Закона за професионалното образование и обучение.

Измененията предвиждат да се осигури възможност на учениците, обучавани в 12-ти клас през учебната 2009-2010 г. по професия с трета степен на професионална квалификация, да завършат обучението си по изучаваната професия в 13-ти клас през учебната 2010-2011 г. в задочна или самостоятелна форма на обучение.

Промените се налагат, тъй като се оказва невъзможно в една учебна година да се включи изучаването на учебните предмети/модули, предвидени за 12-ти и за 13-ти клас. В мотивите на вносителя – Министерски съвет, се посочва, че това може да доведе до невъзможност учениците да положат успешно държавните изпити по теория и практика на професията и да придобият степен на професионална квалификация.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е извършила проверка на 6205 български граждани за периода от 20 декември 2008 г. до 20 юли 2009 г. Това се посочва в доклад на комисията, който беше приет от парламента.

Народните представители избраха комисия, която ще одитира отчета на Сметната палата за 2008 г. Тя ще трябва да изготви и представи в Народното събрание доклад по отчета на Сметната палата до 30 октомври тази година.

Парламентът прие Вътрешните правила за работа на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Те предвиждат комисията да следи разходването на предоставените на агенцията бюджетни средства, както и да упражнява контрол върху структурата, състава и възнагражденията в ДАНС. Правилата регламентират, че депутатите ще могат да осъществяват пълен контрол върху приключили преписки и оперативни дела, както и да проверяват спазването на процедурите, предвидени по закон и вътрешни правила, по текущи оперативни дела на ДАНС. Предвижда се да бъде упражняван парламентарен контрол за законосъобразността и целесъобразността на действията на агенцията, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност и сключените международни договори.

Народното събрание гласува решение за спиране на изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица чрез замяна на гори и земи - частна държавна собственост. Изключение се прави за общините. Спирането се налага до приемане на съответни законодателни промени.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Комисията за финансов надзор

    Последни новини