Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие промени в Закона за администрацията, които формулират контролните дейности и функции на инспекторатите към министерствата и ведомствата
03/02/2010

Народното събрание прие промени в Закона за администрацията, които формулират контролните дейности и функции на инспекторатите към министерствата и ведомствата

3 февруари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 3 февруари 2010 г. на първо четене промени в Закона за администрацията, които формулират контролните дейности и функции на инспекторатите към министерствата и ведомствата. Вносителите предлагат въвеждане на понятието "административна ефективност", единни критерии за оценяването, както и методология за анализ и оценка на ефективността от административната дейност и методика за оценка на корупционния риск.

В проекта са конкретизирани принципите, от които се ръководи инспекторатът при осъществяване на дейността си: законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност и политическа неутралност. Посочени са функциите на инспектората, свързани с упражняване на контрол върху структурата и нейното съответствие с функциите и задачите на секторната политика и правомощията на органа с оглед законовата рамка. Предвижда се възможността инспекторатът да предлага промяна с цел оптимизиране на структурата на съответната администрация, а при констатирани нарушения на задължения да предлага отстраняване на причините, които пораждат корупционни практики в съответната администрация.

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за животновъдството. Те предвиждат развъдна дейност да могат да извършват организации, които са учредени като юридически лица с нестопанска цел. За да получат разрешение от Министерството на земеделието и храните за развъждане на животни, организациите ще е необходимо да приложат към исканите документи и заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел. Такова досега не се изискваше. Към него трябва да има и заверени копия от удостоверение за актуална съдебна регистрация и от удостоверение за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието на юридическите лица с нестопанска цел в общественополезна дейност.

Предлага се да бъде разширен съставът на комисията, която разглежда исканията за разрешение за развъждането на даден вид животно. Освен представители на Министерството на земеделието и храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и научни работници, тя ще включва вече и експерти в областта на развъждането на съответния вид. Въвежда се и ново условие, при което министърът на земеделието и храните може да откаже издаването на разрешение за развъдна дейност. Досега отказ се даваше, когато развъдната програма застрашава породата, а новото, допълнително изискване е да няма обстоятелства, които застрашават изпълнението на развъдната програма на съществуващата организация или сдружение. Друга новост в закона е въвеждането на едногодишен срок, след който развъдна организация, на която е отказано разрешение, може да кандидатства отново, за да й бъде позволено да извършва развъдна дейност.

Народните представители приеха на второ четене на промени в Закона за контрол върху износа на оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, внесен от Министерския съвет. Те предвиждат да има разрешителен режим за брокерски услуги и транзит на изделия с двойна употреба. Разпоредбата за регистрационен режим се въвежда, когато съществуват основания, че изделията – обект на тези дейности, могат да се използват за разработването и разпространението на оръжия за масово унищожение. Регистрация се изисква и за стоки, предназначени за ембаргови държави, които са или могат да бъдат предназначени за военна крайна употреба.

Междуведомствена комисия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за контрол върху износа и за неразпространение на оръжия за масово унищожение ще издава разрешенията за транзитен превоз и за брокерски услуги. Срокът на действие на издадено разрешение е една година, като може да се удължи еднократно с до шест месеца.

Народното събрание ратифицира споразумението за изграждане на проекта "Набуко" между България, Австрия,  Унгария, Румъния и Турция. Това стана след близо час и половина дебати в пленарна зала, при които  всички политически сили заявиха, че ще подкрепят изграждането на газопровода, но с различни аргументи. Споразумението беше  подписано на 13 юли 2009 г. и е един от приоритетните проекти на европейската енергийна мрежа. Годишно се предвижда  през газопровода да преминават 31 млрд. куб. метра газ.

"Набуко" е основна възможност за диверсификация на газовите доставки за българската страна, се посочва в мотивите на вносителя – Министерския съвет. Проектът би осигурил и достъпа на България и на Европейския съюз до значителните газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток и съответно би намалил зависимостта от руските доставки на природен газ.

Забрана на засяването и отглеждането у нас на опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа /канабиса/, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Незаконно засетите растения ще се изземват и унищожават.

Предвижда се само след разрешение при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и храните, да е допустимо отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол.

В сегадействащия закон е забранено засяването и отглеждането на опиев мак, кокаинов храст и на растенията от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0,2 тегловни процента. С промените се създават и общински комисии по наркотичните вещества, които ще бъдат финансирани през общинския бюджет като делегирани от държавата дейност.

Парламентът прие на второ четене и промени в Гражданския процесуален кодекс. Измененията предвиждат да не се допуска изпълнение на парични вземания срещу общини. Досега това не се допускаше само срещу държавни учреждения. Паричните вземания срещу държавни учреждения и общини ще се изплащат от предвидения за това кредит.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини