Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът спря временно промяната предназначението на земеделски земи по Черноморското крайбрежие
04/02/2010

Парламентът спря временно промяната предназначението на земеделски земи по Черноморското крайбрежие

4 февруари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 4 февруари 2010 г. решение за временно спиране на промяната на предназначението на земеделски земи, които се намират в охранителни зони "А" и "Б"  на Черноморското крайбрежие. Това са земи, собственост на физически или юридически лица, с изключение на общините, придобити от Държавния поземлен фонд чрез замяна. Спирането се налага до приемането на съответните законодателни промени, но не по-късно от 1 юли 2010 г., приеха депутатите.

Мотивите на вносителите са да бъде въведен по-строг режим при промяна на предназначението на земеделските земи, тъй като в действащата сега нормативна уредба няма съществени ограничения.

Парламентът прие на второто четене промени в Закона за закрила и развитие на културата. Те предвиждат министърът на културата да обяви конкурси за директори на всички държавни културни институти. Промяната се налага, тъй като сега съществуват държавни културни институти, чиито директори са с безсрочни трудови договори. Министърът ще трябва да обяви конкурси в тези институти два месеца след влизането на закона в сила.

Друго допълнение в законопроекта предвижда работещите в българските културни институти в чужбина да се назначават от министъра на културата за срок от три години. В досегашния закон не съществуваше регламентиран срок за тези трудови правоотношения.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с който се въвежда такса за депониране. Таксата ще бъде в полза на общината, на чиято територия се намира депото, или на общината, която има учредено право на строеж върху определения терен за изграждане на депото. Промените, внесени от Министерския съвет, въвеждат и финансов инструмент - банкова сметка за чужди средства, за осигуряване на финансови средства по време на експлоатацията и за закриване на депа. Дава се и възможност за създаване на регионални сдружения за управление на отпадъците.

С измененията се забранява събирането на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, както и негодни за употреба батерии и акумулатори, от лица, притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, освен в случай че те притежават съответно разрешение за извършване на тази дейност.

В законопроекта се предвижда, когато регионалните съоръжения за третиране на отпадъци са изградени с над 50 на сто финансови средства от държавния бюджет или от друго национално или международно финансиране, до 10 на сто от общия капацитет на съоръженията да може да се използват при разрешаване на национални проблеми.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини