Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Всеки има право в срок от 14 дни да се откаже от сключен договор за потребителски кредит без неустойка, предвижда приетият на второ четене Закон за потребителския кредит
18/02/2010

Всеки има право в срок от 14 дни да се откаже от сключен договор за потребителски кредит без неустойка, предвижда приетият на второ четене Закон за потребителския кредит

18 февруари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 18 февруари 2010 г. на второ четене Закона за потребителския кредит. Той предвижда потребителят да има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключен договор за потребителски кредит в срок от 14 дни. Всяка реклама на потребителски кредит, която посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита, трябва задължително да съдържа информация за лихвения процент и подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита, общия размер, годишния процент на разходите, общата сума, дължима от потребителя и размера на вноските. Задължително е във всяка реклама да се представя с еднакъв шрифт информацията за лихвения процент, за годишния процент на разходите, за общия размер на кредита, дължим от потребителя, както и за това дали кредитът е с фиксиран или променлив лихвен процент.

Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, решиха депутатите. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Кредиторът не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит. Той  няма да има право  на обезщетение или неустойка, когато погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран, както и ако погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или ако договорът за кредит  е под формата на овърдрафт. В останалите случаи при предсрочно погасяване на кредита кредиторът има право на обезщетение. То обаче не може да бъде по-голямо от едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0.5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

Парламентът прие на второ четене поправки в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, според които седемчленен надзорен съвет, избиран от Народното събрание, ще бъде контролният орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Всяка парламентарна група има право да предлага до трима души в него, които трябва да са с висше образование. Агенцията дава разрешение и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационния договор. Ако в него няма срок за изпълнение на това правомощие, АПСК ще го упражнява до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.

В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в срок от 15 дни от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение. Разпоредбата се отнася до сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на агенцията, и сключени чрез публично оповестен конкурс или търг. В едномесечен срок от влизането на промените в сила Народното събрание трябва да избере членовете на надзорния съвет на агенцията.

Депутатите започнаха обсъждане и приемане на второ четене на Закона за достъп до пространствените данни. Пространствени данни са всички данни, които пряко или непряко указват определено местоположение или географски район. В инфраструктурата за пространствени данни се включват само данни в електронна форма. Достъпът до тези данни и услуги е публичен, предвиждат текстовете на закона. Ограничаване на достъпа до услуги се прилага, когато би оказал неблагоприятно влияние върху международните отношения, националната сигурност или обществения ред. Законът не се прилага за документи на хартиен носител, свързани със създаването на публични регистри и масиви от пространствени данни на хартиен носител.

С него се създава национален портал за пространствени данни, който трябва да бъде изграден и поддържан от изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". Чрез този портал се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява регулацията и контрола на инфраструктурата за пространствени данни. Законът прилага изискванията на европейската директива "INSPIRE" за създаване на общоевропейска инфраструктура за пространствена информация. Целта е данните да се използват от държавите от Европейския съюз във връзка с политиките за опазването на околната среда, справянето с бедствията и авариите, кризите и извънредните ситуации, за ранното им оповестяване, за селското стопанство, планирането на териториите и транспорта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни новини