Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За нарушения при предоставянето на помощни средства за хора с увреждания се въвежда санкция до 20 000 лева
11/03/2010

За нарушения при предоставянето на помощни средства за хора с увреждания се въвежда санкция до 20 000 лева

11 март 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 11 март 2010 г. на второто четене промени в Закона за интеграция на хора с увреждания. За първи път се въвежда санкция при нарушения на реда при предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Предвидената глоба, съответно имуществена санкция, за предоставящите средства за хората с увреждания, ще е от 10 000 до 20 000 лв. за всеки отделен случай. Предлага се контролът да се осъществява от Агенцията за хората с увреждания.

Допълнение към закона предвижда право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания на възраст до 18 г. и до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Родителите или осиновителите на тези деца, имащи право на добавката, ще я получават от дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане. Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения и в специализирани институции за повече от месец, правоимащите не получават такава месечна добавка.

Парламентът прие на първо четене законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси като бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им; автоматични огнестрелни оръжия; огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет. Забраната важи и за боеприпаси за пистолети и револвери с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди за тях, с изключение на тези, които са предназначени  за ловни или спортни цели.

Производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия в  България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и получили разрешение за производство, издадено от компетентен орган на МВР. Разрешението за търговия ще бъде със срок от 5 години, като търговците трябва да уведомяват за всяка извършена от тях продажба. Разрешение за производство ще е необходимо и в случаите, когато изделията са предназначени само за износ, според предложението на вносителя - Министерският съвет.

Целта е да се систематизират нормативните актове, с които досега са били регламентирани тези дейности. За ефикасен контрол се предлага създаване и поддържане на автоматизиран информационен регистър в МВР. В него ще се събира пълна информация за субектите, които извършват дейности с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. На свой ред ведомството ще предоставя информация от регистъра на компетентните органи на други държави-членки на Европейския съюз.

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за администрацията, които формулират контролните дейности на инспекторатите към министерствата и ведомствата. Сред функциите на инспектората да оценява  корупционния риск и да предлага  мерки за ограничаването му,  да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, да прави проверки на сигнали срещу незаконни или неправилни действия, както и срещу бездействия на служители от администрацията. Инспекторатът изпраща на главния инспекторат, който е към администрацията на МС, доклад за извършените проверки за предходната година, а Главният инспекторат се задължава да представя на премиера всяка година до 30 април обобщен доклад за извършените проверки. Депутатите отложиха обсъждането на второ четене на промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Народното събрание изслуша вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков за политиката на правителството в бюджетната сфера.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини